Strona archiwalna

Nawigacja

Prawo szkolne

Statut

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

im. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

W GIDLACH

 

 

 

 

 

 

 

Tekst jednolity po nowelizacji zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 28 września 2015 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut obowiązuje od dnia 1 września 2015 r.
ROZDZAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Niniejszy statut została opracowany na podstawie:

 1. Ustawa o systemie oświaty
 2. Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów

 

§ 2

 

 1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o:
 1. szkole – należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II z siedzibą w Gidlach przy ulicy Szkolnej 7;
 2. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gidlach;
 3. radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gidlach;
 4. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (z późn. zm.);
 5. statucie – należy przez to rozumieć statut Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gidlach;
 6. uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gidlach;
 7. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 8. wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego pieczy powierzono jeden oddział w szkole;
 9. nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Gidlach;
 10. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Łódzkiego Kuratora Oświaty;
 11. organie prowadzącym – należy przez to rozmieć Gminę Gidle;
 12. MEN – należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej;
 13. zajęciach edukacyjnych – należy przez to rozumieć obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne, zajęcia religii lub etyki;
 14. SU – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski;
 15. pracach pisemnych ucznia – należy przez to rozumieć prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, prace plastyczne, foldery i pliki wykonane na komputerze.

 

§ 3

 

 1. Szkoła została powołana uchwałą Rady Gminy nr 37/VIII/99 z dnia 25 marca 1999 roku.
 2. Nazwa szkoły brzmi:

„Publiczne Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II”.

 1. Szkoła ma swoją siedzibę w Gidlach przy ul. Szkolnej 7, na piętrze budynku PSP.
 2. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu „Publiczne Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II”. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy PG.
 3. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Gidle, a nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
 4. Dyrektora szkoły powołuje i odwołuje Wójt Gminy Gidle.
 5. Pozostałych pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor szkoły zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym Szkoły.
 6. Cykl kształcenia w szkole trwa trzy lata.
 7. Szkoła zapewnia uczniom naukę dwóch języków obcych.
 8. Szkoła posiada własną stronę internetową, może również posiadać konto na portalu społecznościowym.
 9. Szkoła posiada własny hymn, sztandar, logo i ceremoniał.
 10. Tekst hymnu, opis sztandaru i logo oraz zasady ceremoniału szkolnego określa Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.

                                                

§ 4

 

1.   Sztandar szkoły jest ważnym dla społeczności szkolnej symbolem Polski – Narodu           -   Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko.

2.   Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie do prezentacji właściwych postaw poszanowania sztandaru.

3.   Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej gablocie, w tej samej gablocie znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.

4.   Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska       w szkole, dlatego w jego składzie są uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego     zaszczytu.

5.   Skład osobowy pocztu sztandarowego to: jeden uczeń kl. III i dwie uczennice kl. III.

6.   Kandydatury składu są przedstawiane przez wychowawców klas na czerwcowej radzie        pedagogicznej i przez nią zatwierdzone. Kadencja pocztu trwa jeden rok.

8.   Uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego, jeśli postawa uczniów budzi zastrzeżenia. Rada Pedagogiczna dokonuje wyboru składu uzupełniającego.

9.   Insygnia pocztu sztandarowego:

1)   biało czerwone szarfy założone przez prawe ramię i wiązane pod lewym, kolorem białym do góry;

2)   białe rękawiczki.

10. Uczniowie pocztu sztandarowego powinni być ubrani odświętnie. Uczeń – ciemny garnitur, uczennice – białe bluzki i ciemne spódnice. Uczniowie mają również na sobie strój galowy. 

11. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie szkoły i poza jej murami dotyczy    głównie w:

1)   uroczystościach rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;

2)   uroczystości rocznicowych – Odzyskania Niepodległości i Konstytucji 3 Maja;

3)   uroczystości z okazji Dnia Patrona szkoły;

4)   ceremoniału ślubowania klas pierwszych;

5)   ceremoniału  przyrzeczenia klas kończących szkołę.

.

§ 5

 

1.   Na zasadach określonych w art. 56 ustawy w Szkole mogą działać stowarzyszenia             i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.

2.   Zasady funkcjonowania w Szkole związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

 

§ 6

 

 1. Szkoła jest jednostką budżetową.
 2. W Szkole mogą być tworzone środki specjalne (pozabudżetowe).
 3. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują odrębne przepisy.

 

§ 7

 

 1. Szkoła używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 8

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej zgodnie z Programem Wychowawczym.
 2. Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając           ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

 

§ 9

 

Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w Statucie, współdziałają ze sobą                w sprawach wychowywania i kształcenia dzieci.

 

§ 10

 

1.   W zakresie działalności dydaktycznej Szkoła w szczególności:

1)   umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Szkoły;

2)   pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia;

3)   działa w kierunku rozwijania zainteresowań uczniów poprzez organizowanie kół zainteresowań, imprez sportowych, olimpiad i konkursów;

4)   zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania.

2.   Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

3.   Szkoła zapewnia bezpłatne podręczniki  uczniom rozpoczynającym naukę w klasie I.

4. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.

 

§ 11

 

1.   Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

2.   W zakresie działalności wychowawczej Szkoła w szczególności:

1)   kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisów do niej wykonawczych w szczególności w Statucie stosownie do warunków Szkoły i wieku uczniów;

2)   upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;

3)   kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym);

4)   sprzyja zachowaniom proekologicznym;

5)   umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej, szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;

6)   budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły            i środowiska;

7)   wdraża do dyscypliny i punktualności.

3.   Szkoła wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka.

 

§ 12

 

1.   Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz posiadanych możliwości.

2.   Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na:

1)   ścisłym respektowaniu obowiązujących w szkołach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny;

2)   sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi, potrzebującymi takiej opieki uczniami.

 

§ 13

 

 1. Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują:
  1. podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – nauczyciele prowadzący te zajęcia;
  2. podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury.
 2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą Dyrektora, inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.

 

§ 14

 

 1. Plan dyżurów nauczycielskich ustala Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć   i możliwości kadrowe.
 2. Zasady organizacyjno – porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa regulamin ustalony przez Dyrektora Szkoły.

 

§ 15

 

Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę określają odrębne przepisy.

 

 

 

§ 16

 

 1. Indywidualne formy opieki polegają w szczególności na:
  1. udzielaniu, w miarę możliwości finansowych Szkoły, doraźnej lub stałej pomocy finansowej,
  2. zapewnianiu możliwości korzystania z pomocy pedagoga szkolnego;
 2. Pomoc finansową, o której mowa w ust. 1 pkt. a) przyznaje się na zasadach określonych              w odrębnych przepisach.

 

§ 17

 

 1. Każdy oddział powierza się szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale.
 2. W miarę możliwości organizacyjnych Szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez 3 – letni etap edukacyjny.
 3. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor.
 4. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy:
  1. z urzędu,
  2. na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 2/3 rodziców uczniów danego oddziału;
 5. Wnioski, o których mowa w ust. 4 nie są dla Dyrektora wiążące. O sposobie                  ich załatwienia Dyrektor informuje wnioskodawcę w terminie 30 dni.
 6. Zadania wychowawcy określają dalsze postanowienia Statutu.

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY SZKOŁY

 

Zagadnienia podstawowe

 

§ 18

 

 1. Zadania i kompetencje organu prowadzącego Szkołę oraz organu sprawującego           nad Szkołą nadzór pedagogiczny, w tym w szczególności zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru nad działalnością Szkoły w sprawach administracyjnych    i finansowych, określają odrębne przepisy.
 2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą ingerować w działalność Szkoły wyłącznie       w zakresie i na zasadach określonych w ustawie.

 

§ 19

 

Szkołą kieruje Dyrektor.

 

§ 20

 

Kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada Pedagogiczna.

 

 

§ 21

 

W Szkole działają też organy Samorządu Uczniowskiego oraz Rada Rodziców.

 

§ 22

 

Działające w Szkole organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.

 

§ 23

 

1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Rodziców, organu kolegialnego Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa - wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.

2.   O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w sprawach wymienionych w art. 34a ust. 1 ustawy - także organ prowadzący Szkołę.

3.   Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, uchwała traci moc             w zakresie objętym ingerencją Dyrektora.

 

§ 24

 

Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

 

§ 25

 

Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Szkole organami       oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy                   do Dyrektora.

 

§ 26

 

 1. Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:
 1. odpowiedzialności dyscyplinarnej;
 2. odpowiedzialności porządkowej;
 3. sporów wynikających ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

 

Dyrektor Szkoły

 

§ 27

 

 1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.
 2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
 3. Dyrektor szkoły:
 1. kieruje szkołą jako jednostką organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego;
 2. jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
 3. jest odpowiedzialny za sprawowanie w gimnazjum nadzoru pedagogicznego;
 4. jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
 5. wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą;
 6. Dyrektor reprezentuje szkołę na zewnątrz.

 

§ 28

 

 1. Do zadań Dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Szkoły.
 2. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.

Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1)   w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością  podstawową Szkoły:

   1. przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji         i promocji uczniów,
   2. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,
   3. występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
   4. sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
   5. realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
   6. organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka;

2)   w zakresie spraw organizacyjnych:

a)   opracowanie arkusza organizacji Szkoły,

 1. ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć,
 2. Dyrektor szkoły odpowiada za organizację zajęć, która zagwarantuje, że łączne sumy godzin w ciągu trzech lat zajęć z każdego przedmiotu nie będą mniejsze    niż określone w ramowym planie nauczania, zaś efekty zapisane w podstawie programowej zostaną osiągnięte,
 3. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania. Dopuszczone do użytku w danej szkole programy nauczania stanowią odpowiednio szkolny zestaw programów nauczania,
 4. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego,
 5. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
 6. Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń zapisanych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno – pedagogicznych,
 7. Dyrektor szkoły powiadamia uczniów i ich rodziców o ustalonych        dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym, w terminie do dnia 30 września danego roku szkolnego,
 8. Dyrektor szkoły może ustalić dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych poza dniami określonymi w ust.1 rozp.,
 9. Warunkiem ustalenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. ważne    wydarzenie państwowe) dodatkowego dnia wolnego, jest zrealizowanie zajęć przypadających na ten dzień w wybraną sobotę,
 10. wydawanie zarządzeń dotyczących regulacji wewnętrznych spraw szkoły,
  m.in. procedury, regulaminy,
 11. powołuje komisję rekrutacyjną,
 12. zwalnia uczniów z wychowania fizycznego, plastyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, drugiego języka obcego na podstawie rozporządzenia w sprawie warunków i sposobie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
 13. występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem
  o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części w przypadkach losowych lub zdrowotnych. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia,
 14. odpowiada za prawidłową organizację i przebieg egzaminów gimnazjalnych,
 15. w porozumieniu z radą pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego realizowanego przez uczniów gimnazjum;
 1. w zakresie spraw finansowych:
 1. opracowywanie planu finansowego Szkoły,
 2. przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,
 3. realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół;

4)   w zakresie spraw administracyjno- gospodarczych oraz biurowych:

   1. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą Szkoły,
   2. organizowanie wyposażenia Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
   3. organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły,
   4. nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli       oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,
   5. organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno - remontowych,
   6. organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;

5)   w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:

   1. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
   2. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Szkoły,
   3. wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej            i powszechnej samoobrony,
   4. zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie z zajęć organizowanych przez szkołę,
   5. Dyrektor zapewnia uczniom dostęp do Internetu i jest   zobowiązany podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować               i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające;

 

 

 

 

§ 29

 

 1. Dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów,             ich rodziców i nauczycieli.
 2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega        na  wspieraniu rodziców i nauczycieli w:
  • rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,
  • rozwiązywaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności  pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów;
 1. Do zadań dyrektora szkoły w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
  1. organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
  2. dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiada za tworzenie zespołu, który planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno –pedagogicznej takiemu uczniowi;
  3. wyznaczenie koordynatora prac zespołu lub zespołów dla uczniów określonych
   w punkcie 1);
  4. na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, w tym z art. 42 KN;
  5. informowanie na piśmie rodziców lub pełnoletniego ucznia o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, niezwłocznie po ustaleniu;
  6. decydowanie o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej na podstawie oceny zespołu dokonanej na wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia, nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze lub zajęcia terapeutyczne.

 

§ 30

 

 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli           i pracowników nie będących nauczycielami.
 2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności:
  1. decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły;
  2. decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom      i innym pracownikom Szkoły;
  3. wnioskuje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły;
  4. określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Szkoły, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;
  5. administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.

 

 

 

 

§ 31

 

W ramach reprezentacji, o której mowa w ust.1, Dyrektor szkoły jest uprawniony                 do dysponowania środkami finansowymi szkoły, w tym do zaciągania zobowiązań                w imieniu i na rzecz szkoły do wysokości środków finansowych pozostających                     w dyspozycji jednostki zgodnie z jej rocznym planem finansowym, z zachowaniem przeznaczenia powyższych środków wynikającego z postanowień powyższego planu.

 

§ 32

 

 1. Dyrektor szkoły odpowiada za opracowanie i realizację rocznych planów finansowych szkoły i ich zatwierdzenie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania.
 2. W razie zastrzeżenia sobie, na mocy odrębnych przepisów, przez organ prowadzący szkołę prawa zatwierdzania rocznych planów finansowych szkoły przez organy wykonawcze organu prowadzącego szkołę Dyrektor odpowiada za terminowe przedłożenie projektu rocznego planu finansowego tym organom.
 3. Zasady przewidziane w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wprowadzenia zmian           w rocznym planie finansowym szkoły.

 

§ 33

 

 1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i z Samorządem Uczniowskim.
 2. Dyrektor - poza przypadkami współdziałania w podejmowaniu czynności prawnych        z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w szczególności:
  1. przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego                 oraz informacje o działalności Szkoły;
  2. udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno - wychowawczej Szkoły.

 

Rada Pedagogiczna

 

§ 34

 

W Szkole działa Rada Pedagogiczna.

 

§ 35

 

 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
 2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 3. Przewodniczącym Rady jest Dyrektor.
 4. Zasady funkcjonowania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności uchwalony przez Radę, normujący w szczególności następujące zagadnienia:
  1. sposób przygotowywania, zwoływania, prowadzenia i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej;
  2. wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej;
  3. kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej;
  4. zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących członkami tego organu Szkoły.

 

§ 36

 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy szkoły;
  2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  3. ustalanie - po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców - szczegółowych kryteriów ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich ustalania       oraz trybu odwoławczego w tym zakresie;
  4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych          w Szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
  5. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
  6. uchwalanie i nowelizowanie Regulaminu swojej działalności;
  7. podejmowanie uchwał w sprawie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych   oraz promocji ucznia do klasy programowo wyższej.
 2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. powierzenie stanowiska Dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Szkołę;
  2. przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi;
  3. powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Szkole oraz odwoływanie z tych stanowisk;
  4. organizację pracy Szkoły, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych

      i pozalekcyjnych;

  1. projekt planu finansowego Szkoły;
  2. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  3. propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  4. podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie          do art. 56 ustawy.
 1. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.
 2. Rada Pedagogiczna ponadto:
  1. może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Szkole;
  2. deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach.

 

§ 37

 

 1. Rada Pedagogiczna wykonuje także zadania rady szkoły - do czasu jej utworzenia          w Szkole, sformułowane w przepisach prawa szkolnego.
 2. Rada Pedagogiczna, wykonując zadania nieutworzonej rady szkoły, zobowiązana        jest do zasięgnięcia opinii przedstawicieli rodziców i uczniów.

 

 

 

 

§ 38

 

Decyzja Rady Pedagogicznej jest podejmowana zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków rady plus jeden.

 

§ 39

 

Szczegółowe zadania oraz organizacja Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

 

Rada Rodziców

 

§ 40

 

W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów oraz podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskuje      do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

 

§ 41

 

 1. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok i upływa z dniem pierwszego zebrania              z rodzicami w nowym roku szkolnym.
 2. Wybory do Rady Rodziców pierwszej i kolejnej kadencji przeprowadza się do końca września.
 3. Dotychczasowa Rada Rodziców działa do pierwszego zebrania Rady nowej kadencji.
 4. Pierwsze zebranie Rady Rodziców nowej kadencji zwołuje i otwiera dotychczasowy Przewodniczący Rady Rodziców.
 5. W razie uchybienia terminowi, o którym mowa w ust. 3, kompetencje, o których mowa   w przepisie poprzedzającym, realizuje Dyrektor.

 

§ 42

 

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rodzica z danej klasy, wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 2. Członkowie Rady Rodziców są wybierani spośród rady oddziałowej /klasowej/.

 

§ 43

 

  1. Corocznie odbywają się wybory do Rady Rodziców. W przypadku, gdy rodzic zrezygnuje z członkostwa w Radzie, Rada Rodziców zarządza ponownie wybory uzupełniające o przedstawiciela danej klasy.
  2. Wybory członków Rady Rodziców są powszechne, równe, tajne lub jawne                  oraz bezpośrednie.

 

§ 44

 

 1. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności, w którym określa

w szczególności:

  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców;
 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami          i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 2. Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:

1)   pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;

2)   uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

  1. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania        o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego          przez nauczycieli,
  2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów         oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania                  o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
  1. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia              lub wychowania szkoły;
  2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
  3. Rada Rodziców opiniuje przedstawione przez Dyrektora szkoły propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

 

§ 45

 

    1. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego                     lub profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
    2. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
    3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
    4. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa          w § 45 ust.2.

 

Samorząd Uczniowski

 

§ 46

 

1.   Postanowienia ogólne:

1)   Samorząd Uczniowski działa w oparciu o artykuł 55 Ustawy o systemie oświaty         z dnia 7.09.1991 r. (z późn. zm.);

2)   Samorząd Uczniowski tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie szkoły;

3)   zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin wyborów, uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów;

4)   regulamin Samorządu Uczniowskiego znajduje się w dokumentacji SU;

5)   regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

2.   Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)   prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem                    i stawianymi wymaganiami;

2)   prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)   prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań;

4)   prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej                      oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi       w porozumieniu z dyrektorem;

5)   prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

§ 47

 

1.   Władze Samorządu:

1)   władzami Samorządu są:

a)   Rada przedstawicieli Samorządów Klasowych (zwana dalej Radą),

b)   Zarząd;

2)   Rada przedstawicieli Samorządów Klasowych składa się z przedstawicieli wszystkich klas;

3)   Zarząd składa się:

   1. przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego,
   2. wiceprzewodniczącego SU,
   3. sekretarza,
   4. skarbnika;
    1. Powołanie zarządu odbywa się spośród członków SU, na drodze wyborów tajnych.

 

§ 48

 

Dyrektor zapewnia organom Samorządu Uczniowskiego warunki organizacyjne                   w tym lokalowe oraz stale współpracuje z Radą poprzez opiekuna Samorządu.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

Planowanie działalności Szkoły

 

§ 49

 

1.   Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.

2.   Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.

 

 

 

§ 50

 

 1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:
  1. koncepcja pracy szkoły;
  2. arkusz organizacyjny szkoły;
  3. szkolny plan nauczania;
  4. Program Profilaktyki;
  5. plan pracy szkoły;
  6. Program Wychowawczy;
  7. tygodniowy rozkład zajęć;
  8. plan zajęć pozalekcyjnych w zależności od środków przyznanych przez organ prowadzący szkołę.

2.   W szkole funkcjonują programy nauczania ogólnego obejmujące III etap edukacyjny.

 

§ 51

 

1.   Program nauczania dla zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwany dalej „programem nauczania ogólnego” dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły, odpowiednio na wniosek nauczyciela lub nauczycieli.

2.   Program nauczania ogólnego zaproponowany przez nauczyciela lub nauczycieli może być opracowany:

a)   samodzielnie przez nauczyciela,

b)   we współpracy z innymi nauczycielami,

c)   przez innego autora (autorów),

d)   przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami;

3.   Zaproponowany przez nauczyciela lub nauczycieli program nauczania ogólnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których                      jest przeznaczony.

4.   Program nauczania ogólnego może być dopuszczony do użytku w danej szkole, jeżeli:

1)   stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych  w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w rozporządzeniu,          o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, albo w dotychczasowej podstawie programowej kształcenia ogólnego;

2)   zawiera:

a)   szczegółowe cele kształcenia i wychowania,

b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

c)   sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany,

d)   opis założonych osiągnięć ucznia, a w przypadku programu nauczania ogólnego uwzględniającego dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego — opis założonych osiągnięć ucznia z uwzględnieniem standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, określonych    w przepisach w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów,

e)   propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia;

3)   jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

5.   Przed dopuszczeniem programu nauczania ogólnego do użytku w danej szkole, dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii:

1)   nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony;

2)   konsultanta lub doradcy metodycznego;

3)   zespołu nauczycielskiego, zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych statutów publicznych szkół.

6.   Opinia, o której mowa w ust. 5, zawiera w szczególności ocenę zgodności programu nauczania ogólnego z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

7.   Dopuszczenie programu nauczania ogólnego do użytku w danej szkole przebiega            w następujący sposób:

 1. nauczyciel (nauczyciele) dokonuje (dokonują) wyboru programu (program zaproponowany zgodnie z ustępem 2a-d Procedury) i przedstawia dyrektorowi szkoły załącznik nr 1;
 2. do załącznika dołączona jest opinia uzyskana zgodnie z ustępem 5.1-3 Procedury;
 3. dyrektor wspólnie z nauczycielem / nauczycielami wypełnia załącznik nr 1;
 4. program zostaje zaopiniowany na Radzie Pedagogicznej;
 5. dyrektor dopuszcza program nauczania ogólnego do użytku w danej szkole wpisując program do  szkolnego zestawu programów.

.

§ 52

 

    1. Podręcznik przeznaczony do kształcenia w gimnazjum zawiera usystematyzowaną prezentację wszystkich lub wybranych treści nauczania ujętych w podstawie kształcenia ogólnego.
    2. Podręcznik do kształcenia ogólnego może zawierać materiały pomocnicze dla ucznia, m.in.: karty pracy, zeszyty ćwiczeń i materiały multimedialne.
    3. Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego:
  1. jest poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym, wychowawczym          i językowym w szczególności:
  1. uwzględnia aktualny stan wiedzy naukowej, w tym metodycznej,
  2. jest przystosowany do poziomu kształcenia w gimnazjum, zwłaszcza pod   względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśnienia,
  3. zawiera materiał rzeczowy i materiał ilustracyjny odpowiedni do przedstawionych treści nauczania,
  4. ma logiczną i spójną   konstrukcję;
  1. zawiera zakres materiału rzeczowego i materiału ilustracyjnego odpowiedni do liczby godzin przewidzianych w szkolnym planie nauczania danego przedmiotu;
  2. zawiera propozycje działań edukacyjnych aktywizujących i motywujących uczniów;
  3. umożliwia uczniom ze zróżnicowanymi możliwościami nabycie umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
  4. zawiera treści zgodne z przepisami prawa;
  5. ma estetyczną szatę graficzną.

4.   Podręczniki, których mowa w ust.1, 2, 3 mogą mieć formę elektroniczną i mogą być zamieszczone na informatycznym nośniku danych lub w sieci Internet.

5.   Podręcznik w formie elektronicznej posiada:

1)   instrukcję pracy z podręcznikiem;

2)   przejrzysty system nawigacyjny i wyszukiwawczy;

3)   bardzo dobrą czytelność;

4)   możliwość drukowania.

 

§ 53

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji Szkoły opracowywany przez Dyrektora, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący Szkołę.
 2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów       i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin nadobowiązkowych.
 3. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych                                        i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora              na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 54

 

1.   W gimnazjum tygodniowa liczba godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi 88 a liczba godzin do dyspozycji dyrektora wynosi 2 dla każdej klasy na dany cykl edukacyjny.

2.   Uczniowie gimnazjum  powinni mieć w poszczególnych klasach następującą liczbę godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

      klasa I – 29 godzin;

      klasa II - 30 godzin;

      klasa III – 31 godzin.

3.   Ramowy plan nauczania określa tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych:

1)   obowiązkowych zajęć edukacyjnych o charakterze dydaktyczno-wychowawczym;

2)   zajęć z religii/etyki;

3)   godzin do dyspozycji dyrektora szkoły;

4)   zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;

5)   zajęć socjoterapeutycznych organizowanych dla uczniów z dysfunkcjami                     i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.

4.   Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły mogą być przeznaczone na:

1)   zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2)   zorganizowanie zajęć dla grupy uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb, w tym zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i zajęć ruchowych o charakterze korekcyjnym;                                      

 1. zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów: na pracę z uczniem zdolnym        lub z uczniem mającym trudności w nauce;
 2. zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.

 

§ 55

 

1.   Gimnazjum prowadzi działalność gospodarczą, w formie sklepiku szkolnego, (co drugi rok w porozumieniu z PSP Gidle).

2.   Zyski ze sprzedaży wpłacane są na książeczkę oszczędnościową Spółdzielni Uczniowskiej „Wspólnota”.

3.   Stałe pełnomocnictwo rozporządzania wkładem ma Dyrektor szkoły i opiekunowie sklepiku.

 

Dokumentacja przebiegu nauczania

 

§ 56

 

1.   Szkoła, prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg  nauczania w danym roku szkolnym.

2.   Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania, tygodniowy plan zajęć edukacyjnych, a także imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne.

3.   W dzienniku lekcyjnym odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych zajęciach edukacyjnych oraz wpisuje się tematy przeprowadzonych zajęć edukacyjnych, oceny uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych nauczyciel potwierdza podpisem.

4.   Sposób prowadzenia i wypełniania dziennika lekcyjnego określa procedura wypełniania dziennika lekcyjnego.

5.   Szkoła prowadzi inne dzienniki dokumentujące przebieg nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych.

6.   Do dzienników wymienionych w ust.4 wpisuje się imiona i nazwiska uczniów                w porządku alfabetycznym, indywidualny program pracy z uczniem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, tematy przeprowadzonych zajęć, obecności uczniów na zajęciach.

7.   Szkoła prowadzi dziennik zajęć w świetlicy, w którym dokumentuje się zajęcia prowadzone z uczniami w świetlicy w danym roku szkolnym.

8.   Do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje się plan pracy świetlicy na dany rok szkolny, imiona i nazwiska uczniów korzystających ze świetlicy oraz klasę, do której uczęszczają, a także tematy przeprowadzonych zajęć, oraz odnotowuje się obecność uczniów            na poszczególnych godzinach zajęć. Przeprowadzenie zajęć wychowawca świetlicy potwierdza podpisem.

9.   Pedagog , psycholog, logopeda lub doradca zawodowy zatrudniony w szkole prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, imiona i nazwiska dzieci, uczniów               lub wychowanków objętych różnymi formami pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz informacje o kontaktach z osobami i instytucjami,   z którymi pedagog , psycholog, logopeda lub doradca zawodowy współdziała przy wykonywaniu swoich zadań.

10. Nauczyciel prowadzi dziennik realizowanych w szkole zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela       (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.3)). Do dziennika wpisuje się imiona           i nazwiska uczniów, daty oraz tematy przeprowadzonych zajęć lub czynności, liczbę godzin tych zajęć lub czynności oraz odnotowuje się obecność uczniów. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

11. Jeżeli w ramach zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczyciel realizuje zajęcia opieki świetlicowej,    o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, do dziennika zajęć w świetlicy wpisuje tematy przeprowadzonych zajęć       i odnotowuje obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć oraz dodatkowo odnotowuje, że przeprowadzenie tych zajęć stanowi realizację zajęć i czynności,              o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.

12. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do indywidualnego nauczania szkoła prowadzi odrębnie dla każdego ucznia dziennik indywidualnego nauczania.

 

§ 56a

 

1.   Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen ucznia.

2.   Arkusze ocen ucznia prowadzi się na obowiązujących drukach.

3.   Wpisów w arkuszu ocen ucznia dokonuje się na podstawie danych zawartych:

 1. w księdze uczniów;
 2. dzienniku lekcyjnym;
 3. protokołach egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
 4. protokołach sprawdzianów wiadomości i umiejętności;
 5. protokołach z prac komisji powołanej w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 6. protokołach zebrań rady pedagogicznej;
 7. informacji o wyniku egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki                  w gimnazjum albo o zwolnieniu z egzaminu przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

4.   Nauczyciel wypełniający arkusz ocen ucznia potwierdza podpisem zgodność wpisów       z dokumentami, na podstawie, których ich dokonano.

5.   Dokumentację przebiegu nauczania wypełnia się:

 1. czytelnie, pismem komputerowym lub ręcznym;
 2. nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły;
 3. imię (imiona) i nazwisko, miesiąc i miejsce urodzenia oraz klasę wpisuje się             w pełnym brzmieniu.

6.   W przypadku, gdy uczeń nie posiada numeru PESEL, w miejscu przeznaczonym           na wpisanie tego numeru wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

7.   W odpowiednich miejscach należy wpisać adres zamieszkania ucznia, oraz adresy zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów).

8.   W arkuszu ocen ucznia:

 1. miesiąc w dacie podjęcia uchwały, ocenę zachowania i oceny klasyfikacyjne         oraz nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu;
 2. w wierszach niewypełnionych stawia się poziome kreski;
 3. w przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z wyjątkiem pierwszego o ostatniego wolnego wiersza, w których stawia się poziome kreski;
 4. w przypadku zwolnienia z zajęć wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”;
 5. w przypadku braku możliwości klasyfikowania – „nieklasyfikowany”, „nieklasyfikowana”.

9.   W części arkusza przeznaczonej na wpisanie oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, obok nazwy języka obcego nowożytnego, umieszcza się adnotację            o poziomie nauczania tego języka:

1)   „III.0” – dla rozpoczynających naukę danego języka;

2)   „III.1” – dla kontynuujących naukę danego języka obcego.

12. W arkuszach ocen po wpisaniu wyników klasyfikacji rocznej  uzyskanych w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) gimnazjum należy          w kolejnej kolumnie wpisać wyniki klasyfikacji końcowej.

13. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły     jest uchwała rady pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen ucznia.

14. W arkuszu ocen ucznia zamieszcza się adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły, duplikatu świadectwa, udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wydłużeniu etapu edukacyjnego oraz sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia.

15. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły przesyła się do tej szkoły lub wydaje,      za pokwitowaniem, rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia albo pełnoletniemu uczniowi odpis arkusza ocen ucznia lub potwierdzoną przez dyrektora za zgodność           z oryginałem kopię arkusza ocen ucznia.

16. W arkuszu ocen ucznia wpisuje się datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.

17. Załącznikami do arkusza ocen są:

 1. protokoły z przeprowadzonych egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
 2. protokoły z przeprowadzonych sprawdzianów w przypadku odwołania się ucznia     od uzyskanej oceny klasyfikacyjnej.
 1. Szkoła zakłada księgi arkuszy ocen.
 2. Księga arkuszy ocen zawiera ułożone w porządku alfabetycznym arkusze ocen uczniów, którzy ukończyli lub opuścili szkołę w danym roku szkolnym.
 3. Na pierwszej stronie księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację: „Księga arkuszy ocen uczniów kończących szkołę w .... roku".

21. Na końcu księgi arkuszy ocen umieszcza się adnotację:

1)   w szkole dla dzieci i młodzieży:

"Księga zawiera:

1) .............. arkuszy ocen uczniów, (podać liczbę), którzy ukończyli szkołę,

2) .............. arkuszy ocen uczniów, (podać liczbę), którzy z różnych przyczyn opuścili      szkołę".

22. Adnotację na końcu księgi arkuszy ocen opatruje się pieczęcią szkoły oraz pieczątką        i podpisem dyrektora szkoły.

 

§ 56b

 

1.   Gimnazjum prowadzi księgę ewidencji dzieci i młodzieży, będących absolwentami szkoły podstawowej, podlegających obowiązkowi szkolnemu, zamieszkałych                  w obwodzie gimnazjum.

2.   Do księgi ewidencji wpisuje się:

1)   według roku urodzenia, imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL oraz adres zamieszkania dziecka, a także imiona i nazwiska rodziców oraz adresy ich zamieszkania;

2)   informacje o:

a)   szkole, w tym o szkole za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce, w którym dziecko spełnia obowiązek szkolny,

b)   spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, ze wskazaniem zezwolenia dyrektora gimnazjum, na podstawie którego dziecko spełnia obowiązek szkolny poza szkołą;

3.   Sprostowania błędu lub oczywistej omyłki w księdze uczniów i arkuszu ocen dokonuje dyrektor szkoły albo osoba przez niego upoważniona na piśmie do dokonania sprostowania.

4.   Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w pozostałej dokumentacji dokonuje osoba, która błąd popełniła, lub dyrektor, lub osoba upoważniona przez niego na piśmie.

5. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym          nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania.

 

§ 56c

 

1.   Szkoła prowadzi księgę uczniów.

2.   Do księgi uczniów wpisuje się:

1)   imię (imiona) i nazwisko ucznia;

2)   datę i miejsce urodzenia;

3)   numer PESEL;

4)   adres zamieszkania ucznia;

5)   datę przyjęcia ucznia do szkoły;

6)   klasę, do której ucznia przyjęto;

7)   datę ukończenia lub opuszczenia szkoły (z podaniem przyczyny);

oraz: 

8)   imiona i nazwiska rodziców;

9)   adresy zamieszkania  rodziców.

3.   Wpisów w księdze uczniów dokonuje się chronologicznie według dat przyjęcia uczniów do szkoły.

4.   W przypadku, gdy dziecko, uczeń nie posiada numeru PESEL, do księgi ewidencji           i księgi uczniów wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

5.   Wpisów w księdze ewidencji i księdze uczniów dokonuje się na podstawie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości rodziców oraz informacji przekazanych przez organ gminy lub dyrektora innej szkoły.

 

§ 56d

 

 1. Uczeń nowo przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną.
 2. Ważność legitymacji potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i małej pieczęci urzędowej szkoły.
 3. Szkoła prowadzi rejestr wydawanych legitymacji szkolnych.
 4. Rejestr prowadzony jest w postaci tabeli zawierającej rubryki:

       1) imię i nazwisko ucznia/uczennicy;

2) numer PESEL;

3) numer kolejny legitymacji szkolnej;

4) data odbioru;

5) poświadczenie ( podpis) ucznia/ uczennicy.

5. Jeżeli uczeń/uczennica zgubiła legitymację może ubiegać się o wydanie jej duplikatu.

6. Uczeń/ uczennica składa w sekretariacie szkoły podanie zawierające dane osoby występującej o duplikat (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, klasę do której uczęszcza, powód wydania duplikatu legitymacji szkolnej, dołącza również opisane zdjęcie).

7. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości 9 zł.

8. Wpłaty należy dokonać w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców.

 

Formy prowadzenia działalności dydaktyczno – wychowawczej

 

§ 57

 

 1. Edukacja w gimnazjum wspomagając rozwój ucznia, jako osoby i wprowadzając           go w życie społeczne, powinna przede wszystkim:
   1. wprowadzić ucznia w świat nauki przez poznawanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie;
   2. rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania uczniów;
   3. wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki;
   4. rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

 

§ 58

 

1.   Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonym przez MEN ustala się dni wolne od zajęć dydaktycznych:

1)   zimową przerwą świąteczną;

2)   ferie zimowe;

3)   wiosenną przerwą świąteczną;

4)   ferie letnie.

2.   Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 8 dni.

 

§ 59

 

1.   W czasie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze.

      2.   Do dodatkowych dni wolnych, o których mowa w § 58 pkt 2 zalicza się 3 dni przeznaczone na przeprowadzenie egzaminu gimnazjalnego. W tych dniach dla uczniów kl. I – II nie odbywają się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

 

 

 

 

§ 60

 

1.   Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy       w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy.

2.   Oddział nie powinien liczyć więcej niż 32 uczniów.

3.   Podział na dwa oddziały przy mniejszej liczbie uczniów może nastąpić za zgodą organu prowadzącego.

4.   Liczebność oddziału uzależnia się od planu finansowego gimnazjum oraz warunków lokalowych.

5.   Podział oddziału na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych                     i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów, podczas ćwiczeń laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

6.   Liczba uczniów w grupie na zajęciach informatyki nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej.

7.   W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.1 można dokonywać    za zgodą organu prowadzącego.

8.   Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach (z podziałem na dziewczęta i chłopców) liczących od 12 do 26 uczniów.

9.   Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub grup międzyklasowych.

 

§ 61

 

 1. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego, obowiązkowe dla wszystkich uczniów są organizowane.
 2. W szkole prowadzone są zajęcia edukacyjne ,, wychowanie do życia w rodzinie”.

1)   wymiar godzin zajęć, o których mowa w ust.2 wynosi 14 godzin w każdej klasie,
w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców;

2)   uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach;

3)   uczeń pełnoletni nie bierze udziału w zajęciach, jeżeli zgłosi dyrektorowi szkoły

      formie pisemnej rezygnację ze swojego udziału w zajęciach;

4)   zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

3.   W każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji zajęć nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadza co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz z uczniami pełnoletnimi.

4.  Nauczyciel jest obowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych.

5.  Za przeprowadzenie spotkań, o których mowa w ust. 3, odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

 

 

 

§ 61a

 

1.   Szkoła umożliwia uczniom samodzielny wybór części zajęć edukacyjnych:

1)   na III etapie edukacyjnym uczniowie mogą wybrać przedmioty uzupełniające: zajęcia artystyczne oraz zajęcia techniczne;

2)   zajęcia winny odpowiadać zapotrzebowaniu młodzieży, ale przede wszystkim możliwości szkoły;

3)   zajęcia mogą być realizowane blokowo lub okresowo;

4)   zajęcia winny odbywać się w szkole, a jeśli poza nią, to musi je prowadzić osoba zatrudniona w szkole.

 

§ 62

 

1.   Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań, zajęcia profilaktyczno - edukacyjne  i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.

2.   Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych.

3.   Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań, finansowanych z budżetu Szkoły,    nie może być niższa niż 12 uczniów. Liczba uczestników zajęć profilaktyczno - edukacyjnych nie powinna przekraczać 12 osób.

 

§ 63

 

 1. W gimnazjum mogą być tworzone oddziały integracyjne.
 2. Liczba uczniów w takim oddziale wynosi od 15 – 20 uczniów, w tym od 3 –5 uczniów            niepełnosprawnych.
 3. W oddziale takim można zatrudnić dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.
 4. Nauczyciel pełniący funkcję nauczyciela wspierającego w oddziale integracyjnym powinien mieć przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej.
 5. Dyrektor może powołać zespoły problemowo – zadaniowe ds. integracji. Zespołem     tym kieruje przewodniczący, w zespołach spotykają się i pracują nauczyciele uczący      w klasie integracyjnej oraz inni specjaliści.

 

Program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów

oraz potrzeb danego środowiska

 

§ 64

 

1.   Szkoła rozpoznaje oraz monitoruje niepokojące zjawiska zachodzące w społeczności uczniowskiej oraz podejmuje możliwie skuteczne oddziaływania profilaktyczne                i prewencyjne w obszarze zapobiegania zagrożeniom patologią społeczną                           i niedostosowaniem wśród uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w miarę potrzeb uczniów oraz możliwości stwarzanych przez organ prowadzący.

2.   Gimnazjum współpracuje z organami szkoły, organizacjami, instytucjami oraz osobami fizycznymi dąży do stałej poprawy poziomu zapobiegania zagrożeniom patologią społeczną wśród uczniów stosownie do ich potrzeb i na miarę posiadanych możliwości.

3.   Corocznie planowane są działania w sferze profilaktyki i zapobiegania zagrożeniom patologią społeczną wśród uczniów, dbając o staranny dobór skutecznych form pracy zaspokajających możliwie najpełniej potrzeby uczniów w ramach posiadanych możliwości oraz w miarę potrzeb modyfikuje obowiązujące regulaminy wewnątrzszkolne.

 

§ 65

 

1.   W szkole został opracowany Program Profilaktyki.

2.   Główne cele programu profilaktycznego:

1)   propagowanie zdrowego stylu życia;

2)   wzmacnianie więzi emocjonalnej w rodzinie;

3)   zapobieganie patologiom i uzależnieniom;

4)   poznanie zagrożeń wynikających z wczesnej inicjacji seksualnej;

5)   orientacja zawodowa – świadome podejmowanie decyzji dotyczących wyboru zawodu;

6)   umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

7)   tworzenie bezpiecznej, przyjaznej atmosfery w szkole i poza nią;

8)   zapobieganie zachowaniom agresywnym.

3.   Szkoła prowadzi ewaluację Programu Profilaktyki.

 

Organizacja wewnątrzszkolnego wsparcia dla ucznia

 

§ 66

 

1.   Szkoła dąży  do zapewnienia uczniom pełnego bezpieczeństwa, ochrony ich praw                oraz różnorodnych form opieki podczas ich pobytu na terenie szkoły zgodnie                           z obowiązującymi przepisami, w miarę potrzeb uczniów oraz możliwości stwarzanych przez organ prowadzący.

2.   Szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie                        z obowiązującymi przepisami, w miarę potrzeb uczniów  oraz możliwości stwarzanych przez organ prowadzący.

3.   Placówka współpracuje z organami szkoły, organizacjami, instytucjami oraz osobami fizycznymi, dąży do stałej poprawy poziomu bezpieczeństwa socjalnego, rodzinnego, zdrowotnego, społecznego i materialnego uczniów stosownie do ich potrzeb i na miarę posiadanych możliwości.

4.   Szkoła może przyznawać stypendia, zapomogi, ulgi w opłatach lub pomoc rzeczową dla uczniów w miarę środków otrzymanych od organu prowadzącego lub innych źródeł.

5.   W gimnazjum działa komisja d.s. pomocy materialnej.

6.   Organizowane są w miarę możliwości różnorodne formy pomocy uczniom                       z trudnościami w nauce oraz uczniom wybitnie uzdolnionym.

7.   Rokroczne planowane są działania w sferze opieki i pomocy uczniom. Szkoła dba             o staranny dobór skutecznych form pracy zaspokajających możliwie najpełniej potrzeby uczniów w ramach posiadanych możliwości oraz w miarę potrzeb modyfikowanie obowiązujących regulaminów wewnątrzszkolnych.

8.   W szkole prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów mających trudności w nauce.

 

 

§ 66a

 

1.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega                     na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1)   z niepełnosprawności;

2)   z niedostosowania społecznego;

3)   z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)   ze szczególnych uzdolnień;

5)   ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6)   z zaburzeń komunikacji językowej;

7)   z choroby przewlekłej;

8)   z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9)   z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem            za granicą.

2.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów                      i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

3.   Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne               i nieodpłatne.

4.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole  zadania        z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, zwani dalej „specjalistami”.

6.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1)   rodzicami uczniów;

2)   poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3)   placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)   innymi  szkołami;

5)   organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

7.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

1)   ucznia;

2)   rodziców ucznia;

3)   nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

4)   poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

5)   pomocy nauczyciela;

6)   higienistki szkolnej;

7)   pracownika socjalnego;

8)   asystenta rodziny;

9)  kuratora sądowego.

 1. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej określają odrębne przepisy.

 

§ 66b

 

1.   W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zespół, na podstawie ustalonych przez dyrektora szkoły, form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin,         w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, określa działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Ustalenia zespołu są uwzględniane     w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia      na podstawie przepisów, o których mowa w § 21 ust. 3.rozp.

2.   Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:

1)   danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu jej udzielania;

2)   pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym - przed opracowaniem arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny.

3.   Zespół dokonuje oceny efektywności tych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora szkoły okresu udzielania danej formy pomocy.

4.   Dokonując oceny, o której mowa w ust. 22, zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

5.   Na podstawie oceny, dyrektor szkoły decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej..

6.   Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.

7.   Spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu.

8.   Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu.

9.   O terminie spotkania zespołu dyrektor szkoły informuje rodziców ucznia.

10. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:

1)   na wniosek dyrektora szkoły - przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

2)   na wniosek rodzica ucznia - inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

11. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.

 

§ 66c

 

1. Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących,      z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym,                z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwanych dalej „uczniami niepełnosprawnymi”, oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2.   Kształcenie uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem     społecznym  organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w integracji ze środowiskiem  rówieśniczym.

3.   Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  może być prowadzone do końca roku szkolnego             w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

1)   21 rok życia - w przypadku gimnazjum.

4.   Szkoła zapewnia:

1)   realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)   odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne        oraz możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny    i środki dydaktyczne;

3)   zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania      i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach;

4)   inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe                i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne;

5)   przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

5.   Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte    w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „programem”.

6.   Program określa:

1)   zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania   do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków             i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy                 oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

2)   rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku:

a)   ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

b)   ucznia niedostosowanego społecznie - zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

c)   ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym;

3)   formy i metody pracy z uczniem;

4)   formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,     ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3;

5)   działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami      psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

6)   zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu    na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;

7)   zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami uczniów w realizacji zadań.

7.   Program opracowuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Program opracowuje się   na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,           nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

8.   Zespół, o którym mowa w ust. 3, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi        oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

9.   W szkołach, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3 rozp., zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

10. W szkołach, o których mowa w § 1 pkt 1 rozp. , za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

11. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1 i 2:

1)   prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie            z innymi nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;

2)   prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą     z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

3)   uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych               przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych           w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

4)   udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi  niedostosowaniem społecznym.

 

Działalność pozalekcyjna szkoły

 

§ 67

 

 1. Obok zadań wychowawczych nauczyciele zatrudnieni w Publicznym Gimnazjum           w Gidlach, wykonują działania opiekuńcze i profilaktyczne odpowiednio do istniejących potrzeb. Podejmują również działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, m.in. poprzez  działalność pozalekcyjną.
 2. Działalność pozalekcyjną ma na celu wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów.
 3. Zajęcia prowadzone są zgodnie z rocznym harmonogramem pracy.
 4. W ramach tej działalności uczniowie są przygotowywani do różnego typu konkursów, zawodów.
 5. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone są zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów na dany typ zajęć. Wynika to z ankiety przeprowadzonej na początku roku szkolnego.
 6. W ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych prowadzone są 2 godz. obowiązkowych zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego dla grup.
 7. Zajęcia te mogą być prowadzone w formie zajęć: sportowych, rekreacyjno – zdrowotnych, tanecznych oraz aktywnych form turystyki.
 8. Sposób tworzenia oferty zajęć fakultatywnych oraz kolejne czynności po jej przeprowadzeniu określa stosowna procedura.
 9. Zajęcia fakultatywne mogą być prowadzone raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin lub co drugi tydzień w wymiarze 4 godzin lub zajęcia 6-cio godzinne co trzy tygodnie.
 10. Zajęcia do wyboru mogą być dokumentowane w dzienniku zajęć pozalekcyjnych           lub dzienniku lekcyjnym klasy.
 11. Na zajęcia prowadzone poza terenem szkoły niezbędna jest zgoda rodziców z ewentualną deklaracją o przejęciu odpowiedzialności za dojście na zajęcia i powrót z nich.
 12. Uczeń, który systematycznie, w ramach właściwych instytucji pozaszkolnych, podejmuje aktywność fizyczną typową dla jednego z profili, może być zwolniony z udziału               w fakultecie.
 13. Decyzję o zwolnieniu i sposobie oceniania ucznia podejmuje dyrektor szkoły                   w porozumieniu z nauczycielem wychowania fizycznego na podstawie zaświadczenia, które uwzględnia charakter zajęć,  tygodniowy wymiar oraz okres uczęszczania.

 

Biblioteka szkolna

 

§ 68

 

PG w Gidlach nie posiada odrębnej, własnej biblioteki korzysta z pomieszczenia i zbiorów Publicznej Szkoły Podstawowej w Gidlach.

 

§ 69

 

Zbiory biblioteczne poszerzane są poprzez systematyczny zakup pozycji książkowych
z funduszy budżetowych, funduszy Rady Rodziców i darowizn.

 

§ 70

 

Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów                        do  samokształcenia, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie. Również do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

 

§ 71

 

1.   Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

1)   gromadzenie i opracowanie zbiorów;

2)   korzystanie z księgozbiorów w czytelni i wypożyczanie poza bibliotekę;

3)   korzystanie ze środków audiowizualnych w czytelni;

4)   prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni;

5)   korzystanie z komputera i Internetu.

 

§ 72

 

1.   Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:

1)   kształcąco – wychowawczą poprzez:

     1. rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
     2. przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
     3. kształcenie kultury czytelniczej,
     4. wdrażanie do poszanowania książki,
     5. udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;
  1. opiekuńczo – wychowawczą poprzez:
   1. współdziałanie z nauczycielami,
   2. wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,
   3. otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
   4. pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
  2. kulturalno – rekreacyjną poprzez:
   1. uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego;

 

§ 73

 

1.   Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie. Uprawnieni do korzystania ze zbiorów mają wolny dostęp do półek.

2.   Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych.

1)   koordynowanie pracy w bibliotece:

a)   opracowanie rocznych planów pracy biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez,

b)   uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

c)   sprawozdanie z pracy biblioteki, zawierające oceny czytelnictwa,

d)   odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki;

2)   praca pedagogiczna:

a)   gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami,

b)   udostępnianie zbiorów,

c)   udzielanie informacji bibliotecznych,

d)   rozmowy z czytelnikami o książkach,

e)   poradnictwo w wyborach czytelniczych,

f)   prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie      z programem,

g)   udostępnianie nauczycielom opiekunom potrzebnych materiałów,

h)   informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,

i)    prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach,

j)    organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,

k)   dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych,

l)    dostosowanie form i metod pracy do wieku i poziomu intelektualnego uczniów;

3)   praca organizacyjna:

a)   gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja, zgodnie obowiązującymi przepisami,                

b)   opracowanie biblioteczne zbiorów,

c)   selekcja zbiorów i ich konserwacja,

d)   organizowanie warsztatu informacyjnego,

e)   wydzielenie księgozbioru podręcznego,

f)   prowadzenie katalogów,

g)   udostępnienie zbiorów,

h)   prowadzenie ewidencji i udostępnianie uczniom bezpłatnych podręczników;

4)   współpraca z rodzicami i instytucjami:

a)   w miarę możliwości nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów,

b)   bibliotekami poza szkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi;

 1. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) i dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne).
 2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły podstawowej.

1)   zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie;

2)   zapewnia środki finansowe;

3)   zarządza skontrum zbiorów;

4)   zapewnia nauczycielom bibliotekarzom godziny do prowadzenia lekcji;

5)   zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć;

6)   hospituje i ocenia pracę biblioteki.

 1. Normy zatrudnienia nauczyciela – bibliotekarza określają odrębne przepisy.

 

§ 74

 

       1. Do zakresu działania nauczyciela bibliotekarza w szczególności należy:
  1. dokonywanie, w ramach przyznanych funduszy, racjonalnych zakupów książek                 i czasopism oraz właściwe opracowywanie zbiorów;
  2. zorganizowanie udostępniania zbiorów;
  3. dokonywanie analiz stanu czytelnictwa uczniów i nauczycieli oraz inspirowanie czytelnictwa;
  4. współpraca z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami przy kształtowaniu właściwej struktury zbiorów oraz organizacji obiegu lektur i przygotowywaniu materiałów na lekcje;
  5. kompletowanie pozycji książkowych dotyczących historii, współczesności i rozwoju regionu oraz popularyzacja tej wiedzy wśród uczniów i nauczycieli;
  6. współpraca z rodzicami - oferując im literaturę z zakresu problemów wychowawczych dziecka;
  7. dbałość o urządzenie lokalu i zaopatrzenie biblioteki w sprzęt i pomoce;
  8. inwentaryzacja i zabezpieczenie zbiorów.

 

Świetlica szkolna

 

§ 75

 

 1. W szkole działa świetlica szkolna.
 2. Czas pracy świetlicy działającej w PG w okresie trwania roku szkolnego jest zgodny                    z tygodniowym rozkładem zajęć świetlicy, natomiast w dni wolne od zajęć dydaktycznych (wolne soboty, przerwy świąteczne) określa stosownie do potrzeb dyrektor gimnazjum w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 3. Zajęcia świetlicowe organizowane są dla wszystkich dzieci z klas I – III, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców i dojeżdżających            do szkoły.
 4. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców lub opiekunów.
 5. Czas pracy świetlicy trwa od 715 – 1450.
 6. Świetlica prowadzi pozalekcyjne formy pracy wychowawczo – opiekuńczej w grupach mniejszych niż 25 osób.
 7. Świetlica posiada pomieszczenie do cichej pracy i odrabiania lekcji.
 8. Wychowawcy świetlicy współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem szkolnym, otaczając opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz dzieci dojeżdżające.

 

§ 76

 

1.   Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje Dyrektor.

2.   Dyrektor opracowuje zakres czynności pracowników świetlicy.

3.   Organizuje pracę nauczycieli świetlicy zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

4.   Świetlica prowadzi dożywianie: kakao, herbata, obiady jednodaniowe.

5.   Nauczyciel świetlicy zobowiązany jest do:

1)   opracowania rocznego planu pracy świetlicy;

2)   opracowania planu godzin pracy nauczycieli;

3)   zorganizowania zastępstw za nieobecnych nauczycieli (z powiadomieniem dyrektora);

4)   nauczyciel świetlicy dba o jej aktualny wystrój;

5)   brania  udziału w pracy zespołu samokształceniowego: sportowo – opiekuńczego;

6)   współpracowania z nauczycielami przedmiotów i wychowawcami w zakresie pomocy  w kompensowaniu braków dydaktycznych;

7)   współpracowania z pedagogiem szkolnym, otacza dzieci zaniedbane wychowawczo, z rodzin niepełnych, wielodzietnych oraz inne wymagające szczególnej opieki; 

8)   współpracowania z rodzicami;

9)   współpracowania z komisją do spraw pomocy materialnej;

10) nauczyciel świetlicy uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy.

 

§ 77

 

1.   Dokumentacja świetlicy:

1)   roczny plan pracy;

2)   dziennik zajęć;

3)   karty zgłoszeń dzieci;

4)   regulamin świetlicy;

5)   regulamin dowozów uczniów;

6)   plan pracy godzin nauczyciela – świetlicy.

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

Zagadnienia podstawowe

 

§ 78

 

1.   W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników: administracyjnych, technicznych

      i pracowników obsługi.

2.   Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.

 

§ 79

 

Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Szkoły oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

 

Zakres zadań nauczycieli - przepisy ogólne

 

§ 80

 

1.   Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych       ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także                     o szanowanie godności osobistej ucznia.

2.   Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie                    oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.

 1. Nauczyciele mają obowiązek, poza swoim pensum, przepracować, dwie godziny tygodniowo z uczniami w sposób wychodzący naprzeciw ich indywidualnym potrzebom – udzielając im pomocy w przezwyciężaniu trudności, rozwijaniu zdolności                   lub pogłębianiu zainteresowań. Sposób prowadzenia tych zajęć określa procedura realizacji godzin z art. 42 ust. 2 pkt 2.
 2. Zajęcia te są rejestrowane i rozliczane w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.
 3. Nauczyciele są zobowiązani do tworzenia planów wynikowych z danego przedmiotu     dla poszczególnych klas.

 

§ 81

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych         jego opiece uczniów.
 2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim:

1)   sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo;

2)   zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez:

a)   realizację programów nauczania,

b)   stosowanie właściwych metod nauczania,

c)   systematyczne przygotowywanie się do zajęć,

d)   pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć,

e)   właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej;

3)   dba o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny;

4)   wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;

5)   udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu             o rozpoznane potrzeby uczniów;

6)   nauczyciel ma prawo wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych     do użytku szkolnego;

6a) nauczyciel powinien sprawdzić, czy podręcznik, który wybrał jest wpisany               do wykazu podręczników dopuszczonych przez MEN do użytku szkolnego;

6b) wybrane przez nauczycieli podręczniki tworzą szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywać od następnego roku szkolnego;

6c) w uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo zmiany podręcznika                 po zakończeniu cyklu edukacyjnego;

6d) zmiana podręcznika podanego do publicznej wiadomości jest niedopuszczalna;

6e) zasady postępowania podczas wyboru podręczników do użytku w szkole ustala odpowiednia procedura;

7)   nauczyciel uzasadnia wybór programu nauczania i  przedstawia go dyrektorowi szkoły;

7a) tryb dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania określa stosowna procedura.

3.   Rada Pedagogiczna opiniuje przedstawione przez Dyrektora szkoły propozycje realizacji              dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

 

§ 82

 

 1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy posiedzeń Rady Pedagogicznej,   na zasadach określonych w art. 43 ust. 3 ustawy.

 

§ 83

 

 1. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,                               w szczególności poprzez:

1)   pracę własną;

2)   udział w pracach zespołu przedmiotowego;

3)   korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.

 

§ 84

 

 1. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.
 2. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej określonej w Karcie Nauczyciela.
 3. Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni podlegają odpowiedzialności porządkowej wynikającej z art. 108 Kodeksu Pracy.

 

§ 85

 

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą Zespół Przedmiotowy.
 2. Pracą Zespołu Przedmiotowego kieruje, powołany przez Dyrektora, przewodniczący zespołu.
 3. Zespół przedmiotowy pracuje według planu pracy sporządzonego na dany rok szkolny.
 4. Cele i zadania Zespołu Przedmiotowego obejmują:
  1. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania i korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,        a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania;
  2. opracowanie sposobów oceniania przedmiotowego oraz sposobów badania wyników nauczania;
  3. międzyprzedmiotowa współpraca w zakresie realizacji materiału programowego;
  4. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, także           w uzupełnianiu ich wyposażenia;
  5. organizowanie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli;
  6. opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych                          i eksperymentalnych programów nauczania.
 5. W PG w Gidlach mogą funkcjonować, w zależności od decyzji dyrektora, następujące samokształceniowe zespoły przedmiotowe:
  1. humanistyczny;
  2. matematyczno – przyrodniczy;
  3. języków obcych;
  4. sportowo – opiekuńczy;
  5. wychowawczy.

 

Zakres zadań wychowawcy

 

§ 86

 

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,                 a w szczególności:
  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się       oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
  2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
  3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 2. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:
  1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
  2. wspólnie z uczniami i ich rodzicami:
 1. planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki                 i integrujące zespół uczniowski,
 2. ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych,
 3. zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w Szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
 4. zawiera kontrakt z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze oraz jego rodzicami. Trójstronne porozumienie ma na celu poprawę zachowania ucznia;
  1. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi
   i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki;
  2. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
 1. poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci,
 2. współdziałania z rodzicami, zwłaszcza okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od rodziców pomocy              w swoich działaniach,
 3. włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły,
 4. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi organizacjami oraz specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów;
 1. Zadaniem wychowawcy jest poinformowanie rodziców o rocznym harmonogramie  comiesięcznych konsultacji.
 2. Organizację i formy udzielania na terenie Szkoły pomocy, o której mowa w ust. 2        pkt 4d, określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej         i pedagogicznej.

 

§ 87

 

 1. Realizując zadania wymienione w § 86 ust. 2, wychowawca w szczególności organizuje spotkania z rodzicami uczniów.
 2. Szczegółowe zasady informowania rodziców o bieżących i okresowych wynikach           w nauce ich dzieci regulują wewnętrzne zasady oceniania.

 

§ 88

 

1.   Wychowawcy wszystkich oddziałów tworzą Zespół Wychowawczy.

2.   Celem Zespołu Wychowawczego jest koordynowanie pracą wychowawczą nauczycieli                 i proponowanie działań wychowawczych.

3.   Do zadań Zespołu Wychowawczego należy:

1)   analiza sytuacji wychowawczej szkoły;

2)   wypracowywanie procedur rozwiązywania problemów;

3)   szukanie skutecznych sposobów zapobiegania uzależnieniom i innym negatywnym zachowaniom uczniów;

4)   tworzenie programów przeciwdziałania przemocy i agresji wśród uczniów.

 

§ 89

 

1.   Rodzice i uczniowie w wyjątkowych przypadkach, mogą mieć wpływ na dobór bądź zmianę  nauczyciela, któremu dyrektor powierzył zadania wychowawcy.

2.   Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku gdy:

1)   wyrazi on na to zgodę lub sam złoży rezygnację z tej funkcji;

2)   zebranie rodziców uczniów oddziału, w którym wychowawstwo pełni, zgłosi taki wniosek  większością 3/4 głosów obecnych (przy obecności na zebraniu rodziców reprezentujących 3 /4 ilości uczniów).

3.   Ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor                 po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

4.   Warunkiem przedłożenia sprawy radzie pedagogicznej jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców bądź uczniów oraz podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany.

5.   Tryb odwołania nauczyciela z funkcji wychowawcy reguluje właściwa procedura.

 

 

 

 

 

Zakres zadań pedagoga szkolnego

 

§ 90

 

W PG w Gidlach jest zatrudniony w wymiarze 12 godz./tyg. pedagog szkolny.

 

§ 91

 

1.   Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1)   rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio                     do rozpoznawanych potrzeb;

3)   organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli:

  1. wnioskowanie i kierowanie ucznia do PPP w Radomsku,
  2. stała i systematyczna współpraca z PPP, zgodnie z opracowanymi procedurami,
  3. pedagogizacja rodziców,
  4. prowadzenie rad szkoleniowych dla nauczycieli,
  5. porady indywidualne dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 1. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających                   z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa            w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców                        i nauczycieli;
 2. wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających                z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
 3. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Współpraca z:
  1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
  2. Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  3. Instytucjami i fundacjami działającymi na rzecz dzieci;
   1. Pedagog zobowiązany jest prowadzić następującą dokumentację:
    1. dziennik pracy pedagoga;
    2. teczki osobowe uczniów, objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
    3. teczki z opiniami i orzeczeniami uczniów;
    4. teczkę dokumentów wychodzących i przychodzących;
    5. teczkę z wzorami ankiet i pism;
    6. teczkę działań profilaktycznych;
    7. materiały szkoleniowe;
    8. sprawozdania z działalności profilaktycznych;
    9. procedury postępowania;
    10. wykaz prowadzonych godzin wychowawczych przez pedagoga.

 

 

 

 

§ 92

 

 1. Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkolny ramowy plan pracy, zatwierdzany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 2. Pod koniec każdego półrocza pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy.
 3. Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 93

 

 1. W ramach realizacji swoich zadań pedagog szkolny, w szczególności:
  1. może przeprowadzać wywiady środowiskowe;
  2. może korzystać z dokumentów pozostających w gestii Szkoły;
  3. współdziała z odpowiednimi placówkami oświatowymi, sądowymi, policją                  i stosownie do potrzeb, innymi podmiotami;
  4. realizuje zadania i procedury związane ze spełnianiem obowiązku szkolnego przez uczniów.
   1. Wykonywanie zadań zleconych przez dyrektora, mających na celu dobro uczniów            i placówki.

3.   Pedagog szkolny udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów.

4.   Do zadań pedagoga szkolnego jako koordynatora zespołu powołanego dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy:

1)   zwoływanie spotkań zespołu, podając cel spotkania;

2)   prowadzenie spotkania;

3)   kierowanie pracami zespołu;

4) przedstawianie dyrektorowi zalecanych przez zespół form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

5)   dbałość o wypełnienie karty indywidualnych potrzeb ucznia;

6) przedstawianie dyrektorowi karty indywidualnych potrzeb ucznia po każdym spotkaniu;

7)   gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z jej działalnością;

8)   współpraca z wychowawcami, nauczycielami, dyrektorem, specjalistami i rodzicami w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki    i pomocy psych.-pedagogicznej.

5.   Do zadań pedagoga w szkole należy ponadto:

1)   prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych                    oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;

2)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

 

Logopeda szkolny

 

§ 94

 

1.   W PG w Gidlach mogą być prowadzone są zajęcia logopedyczne przez nauczyciela posiadającego kwalifikacje do prowadzenia w/w zajęć.

2.   Główny celem zajęć logopedycznych jest korygowanie wad wymowy.

3.   Zajęcia logopedyczne służą wszystkim uczniom, nie tylko w opanowaniu sprawności mówienia, usprawnianiu aparatu narządów artykulacyjnych, ale również w kształtowaniu nawyku poprawnego mówienia, umiejętności komunikowania się, prawidłowego oddychania, wzorowej dykcji.

4.   Do zadań logopedy w  szkole  należy w szczególności:

1)   prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;

2)   diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się,        we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;

3)   prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów,                w zależności od rozpoznanych potrzeb;

4)   podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;

5)   prowadzenie porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

6)   wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

Koordynator szkolny ds. bezpieczeństwa

 

§ 95

 

 1. W gimnazjum istnieje funkcja koordynatora ds. bezpieczeństwa.
 2. Do zadań koordynatora należy:
  1. integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli,  uczniów/wychowanków, rodziców) oraz współpracujących ze środowiskiem             w zakresie bezpieczeństwa;
  2. koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego             w szkołach szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki;
  3. wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia;
  4. pomoc nauczycielom/wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy                         z odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, straż pożarna) oraz z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży;
  5. współdziałanie w tworzeniu i realizacji planu naprawczego;
  6. współpraca z rodzicami i środowiskiem;
  7. dzielenie się wiedzą z radą pedagogiczną;
  8. promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;
  9. dokumentowanie działań;
  10. doskonalenie własne.
   1. W gimnazjum zabronione jest zjawisko „fali” – zmuszanie uczniów do wykonywania zadań wbrew ich woli.
    1. w przypadku wystąpienia takiego zjawiska poszkodowany zobowiązany                  jest do zgłoszenia faktu wychowawcy, rzecznikowi praw ucznia, pedagogowi, dyrektorowi szkoły lub rodzicom;
    2. rodzic zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym zdarzeniu wychowawcę oddziału lub dyrektora szkoły.
     1. Uczeń wobec, którego stosowane są czyny zabronione może wrzucić informacje, skargę do skrzynki na korytarzu szkolnym „Dyrektorze, musi Pani wiedzieć..”.
     2. Ze względu na bezpieczeństwo uczniów obowiązuje zakaz wychodzenia na przerwach poza teren  szkoły.

 

Doradca zawodowy

 

§ 95a

 

    1. W gimnazjum istnieje funkcja doradcy zawodowego.
    2. Doradca zawodowy w PG w Gidlach jest zatrudniony w wymiarze 10 godz./tyg.
    3. Doradca zawodowy planuje i koordynuje zadania realizowane przez szkołę na rzecz     uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia  i zawodu.
    4. Doradca zawodowy wspiera uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym zakresie.
    5. Doradca wspiera  nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
    6. Do zadań doradcy należy w szczególności:

1)   systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne    i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)   gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

3)   wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji      na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących:

a)   rynku pracy,

b)   trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,

c)   wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu przyszłych zadań zawodowych,

d)   instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych   w życiu codziennym i zawodowym,

e)   alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,

f)   programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

4)   udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;

5)   prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów              do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

a)  zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone             są w grupach odpowiadających liczbie uczniów w oddziale;

6)   koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkolę;

7)   wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów           do pracy z uczniami;

8)   współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki;

9)   współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,          w tym poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczna pomoc uczniom i rodzicom.

7.  Doradca zawodowy prowadzi dziennik, do którego wpisuje się tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności prowadzone w poszczególnych dniach oraz informacje              o kontaktach z osobami i instytucjami z którymi doradca współpracuje przy wykonywaniu swoich zadań.

8.   Doradca zawodowy opracowuje na każdy rok szkolny plan pracy, zatwierdzony przez Dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Plan ten jest spójny            z programem wychowawczym szkoły i programem profilaktyki.

9.   Doradca zawodowy w PG w Gidlach prowadzi elektroniczną rekrutację uczniów do szkół ponadgimnazjalnych.

 

ROZDZIAŁ VI

UCZNIOWIE

 

Zasady rekrutacji uczniów

 

§ 96

 

Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 

§ 97

 

 1. Zasady przyjmowania uczniów do gimnazjum określa ustawa  z dnia 6 grudnia 2013 r.     o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
 2. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

§ 98

 

 1. Uczeń zamieszkały w obwodzie szkoły składa zgłoszenie, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.
 2. Uczeń zamieszkały poza obwodem szkoły składa wniosek o przyjęcie, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu.
 3. Do dokumentów uczeń dostarcza jedno zdjęcie legitymacyjne czytelnie podpisane.
 4. Decyzja o wyborze gimnazjum należy do rodziców.
 5. Terminy dostarczania dokumentów wymienionych w ust. 1, 2 określa corocznie zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty.
 6. Zebranie rodziców klas VI z dyrektorem PG odbywa się na początku czerwca bieżącego roku szkolnego.

 

§ 99

 

1.   Do gimnazjum przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenia         o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców.

2.   Przydziału uczniów do oddziałów dokonuje w ostatnim tygodniu sierpnia komisja powołana przez dyrektora szkoły.

3.   W ramach integracji uczniów przychodzących do gimnazjum z różnych obwodów szkolnych tworzy się oddziały mieszane.

4.   Kierując się dobrem uczniów, przy tworzeniu oddziałów bierze się pod uwagę:

1)   miejsce zamieszkania – kilku uczniów z jednej ulicy, bądź sąsiednich ulic;

2)   przyjaźnie, koleżeństwo;

3)   dojazd uczniów.

5.   Dbając o wyniki nauczania do danego oddziału będą uczęszczać uczniowie
o zróżnicowanym poziomie intelektualnym (uwzględnione będą opinie PP i świadectwa      ukończenia szkoły podstawowej).

6.   Uczeń nabywa prawa ucznia szkoły z chwilą wpisania go na listę uczniów.

7.   Rodzice dzieci przyjętych do gimnazjum zobowiązani są do:

1)   poinformowania szkoły o wszelkich kłopotach zdrowotnych dziecka                            i przyjmowanych  lekach;

2)   wykonanie badań psychologiczno - pedagogicznych dziecka na prośbę szkoły.

 

Nauka języków obcych

 

§ 100

 

 1. Uczniowie PG w Gidlach uczą się dwóch języków obcych: języka angielskiego i języka. niemieckiego.     
 1. Język angielski w PG jest nauczany w III etapie edukacyjnym w wymiarze 8 godzin,       a język niemiecki wymiarze 6 godzin.
 2. Zajęcia z języków obcych nowożytnych mogą być prowadzone są na następujących poziomach:

1)   na III etapie edukacyjnym:

a)   na poziomie III.0 – dla początkujących,

b)   na poziomie III.1 – na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego;

 1. Na zajęciach z języków obcych podział na grupy jest obowiązkowy.
 2. Na zajęciach edukacyjnych z języków obcych przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego; zajęcia mogą być prowadzone          w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych, liczących od 10 do 24 uczniów.
 3. W szkole liczącej nie więcej niż dwa oddziały każdej klasy zajęcia z języków obcych mogą być prowadzone w grupach liczących nie mniej niż 7 uczniów.
 4. O przynależności do grupy językowej decyduje wynik testu diagnostycznego przeprowadzonego na początku roku szkolnego w klasach pierwszych lub roczna ocena uzyskana przez ucznia klasy szóstej z języków obcych.

 

Nauka religii

 

§ 101

 

 1. Szkoła organizuje dla uczniów zajęcia z religii lub etyki.
 2. Warunkiem organizacji zajęć jest pisemne oświadczenie rodziców lub pełnoletniego ucznia o woli uczestnictwa w takich zajęciach.
 3. Religia jest przedmiotem szkolnym nieobowiązkowym.
 4. Na początku każdego roku szkolnego rodzice uczniów klas pierwszych składają pisemne oświadczenie woli o uczestnictwie swojego dziecka  w zajęciach religii.
 5. Oświadczenie wymienione w ust. 2 może być przez rodziców wycofane w każdym momencie.
 6. W przypadku czasowej rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach z religii i wyrażenia ponownej chęci udziału w nich uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia treści podstawy programowej.
 7. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne.
 1. Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań.
 2. Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy.
 3. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.
 4. Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego.
 5. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo w każdym oddziale.
 6. Ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym.
 7. Ocena z religii ma wpływ na promowanie ucznia do następnej klasy.
 8. Ocena z religii jest wliczana do średniej ocen.
 9. Ze względu na specyfikę przedmiotu, przy wystawianiu śródrocznych i  rocznych ocen   z religii, nie obowiązuje średnia ważona.
 10. Ocena z religii dotyczy tylko i wyłącznie wiedzy religijnej a nie praktyk religijnych.
 11. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują możliwość przez trzy kolejne dni uczestniczenia w rekolekcjach wielkopostnych.
 12. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności            z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego.

 

§ 102

 

Uczniowie PG w Gidlach wpłacają corocznie dobrowolną kwotę pieniężną na cele charytatywne związane z przynależnością szkoły do klubu szkół UNICEF.

 

Szkolny Rzecznik Praw Ucznia. Prawa i obowiązki ucznia

 

§ 103

 

  1. W szkole funkcjonuje Rzecznik Praw Ucznia, który jest wybierany w demokratycznych wyborach przeprowadzanych co roku przez SU.
  2. Działania Rzecznika zmierzają do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem.

3.  Rzecznik Praw Ucznia przy wykonywaniu swoich zadań kieruje się:

a)   zasadą dobra ucznia - wszystkie działania podejmuje w najlepiej rozumianym interesie ucznia,

b)   zasadą równości  - troszczy się o ochronę praw i dobro każdego ucznia,

c)   zasadą poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców – szanuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach;

4.   Do obowiązków Rzecznika należy:

  1. podejmowanie działań na rzecz zapewnienia uczniom warunków do pełnego               i harmonijnego rozwoju, poszanowania ich godności i podmiotowości,
  2. dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkole,
  3. rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie działalności samorządowej w szkole,
  4. zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia w szkole,
  5. mediacja między członkami społeczności szkolnej w sprawach naruszania praw ucznia;

5.   Rzecznik Praw Ucznia może zwrócić się do Dyrektora szkoły i innych organów funkcjonujących w szkole o złożenie ustnych bądź pisemnych wyjaśnień celem uzyskania informacji niezbędnych do rozwiązania zaistniałego konfliktu.
 

§ 103a

 

 1. Uczeń ma w szczególności prawo do:
 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę             i poszanowanie jego godności;
 3. korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym;
 5. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły      a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów   w nauce;
 8. pomocy w przypadku trudności w nauce;
 9. korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego;
 10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;
 11. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się                      w organizacjach działających w szkole;
 12. uczeń ma prawo ubiegać się o ocenę wyższą od przewidywanej, szczegółowe procedury w tej sprawie znajdują w § 141;
 13. uczeń ma prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem   i stawianymi wymaganiami;
 14. uczeń ma prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania               i zaspokajania własnych zainteresowań;
 15. uczeń ma prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 16. uczeń ma prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej     oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 17. uczeń ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
 18. uczeń ma prawo do informacji, ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem, swobody wyrażania opinii;
 19. uczeń ma prawo do znajomości swoich praw;
 20. uczeń ma prawo do dochodzenia swoich praw;
 21. uczeń ma prawo do ochrony zdrowia;
 22. uczeń ma prawo do ochrony przed wyzyskiem ekonomicznym lub wykonywaniem niebezpiecznych lub szkodliwych prac;
 23. uczeń ma prawo do bycia członkiem SU, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły;
 24. uczeń ma prawo do udziału w uchwalaniu regulaminu określającego zasady  wybierania i działania organów SU (także czynne i bierne prawo wyborcze);
 25. uczeń ma prawo do składania wniosków i opinii za pośrednictwem SU we wszystkich sprawach szkoły, w tym sprawach dotyczących realizacji wymienionych powyżej podstawowych praw uczniów (organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów);
 26. uczeń ma prawo do świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej;
 27. uczeń ma prawo do specjalnych form pracy dydaktycznej;
 28. prawo uczniów niepełnosprawnych lub niedostosowanych społecznie do pobierania nauki we wszystkich typach szkół, zgodnie z indywidualnymi potrzebami                   i predyspozycjami;
 29. uczeń niepełnosprawny ma prawo do zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;
 30. uczeń szczególnie uzdolniony ma prawo do indywidualnych programów nauczania oraz indywidualnego toku nauki;
 31. uczeń ma prawo do nauki religii na ich życzenie bądź rodziców (w przypadku uczniów pełnoletnich tylko na ich życzenie);
 32. uczeń ma prawo do podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej;
 33. uczeń ma prawo do odroczenia spełniania obowiązku szkolnego (nie więcej niż         o jeden rok);
 34. uczeń ma prawo do spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (za zgodą                 i na warunkach określonych przez dyrektora szkoły, w obwodzie, której uczeń mieszka);
 35. uczeń ma prawo do zapewnienia mu bezpłatnego transportu i opieki lub zwrotu kosztów przejazdu w sytuacji gdy odległość z domu do szkoły jest większa             niż 4 kilometry;
 36. uczeń ma prawo do bezpłatnego transportu albo zwrotu kosztów przejazdu, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice;
 37. uczeń ma prawo do tego, aby rodzice zapewnili mu warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych;
 38. uczeń ma prawo do bycia zapoznanym z warunkami i trybem uzyskania wyższej    niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zarówno z zajęć edukacyjnych                         jak i zachowania;
 39. uczeń ma prawo do tego aby ocena była jawna zarówno dla niego jak i jego rodziców (opiekunów prawnych);
 40. uczeń ma prawo do udostępnienia mu jak i jego rodzicom lub prawnym opiekunom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania;
 41. uczeń ma prawo do uzyskania od nauczyciela uzasadnienia każdej oceny cząstkowej
 42. uczeń ma prawo do dostosowania wymagań edukacyjnych do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych;
 43. uczeń ma prawo do tego aby w ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki (jeżeli nie są to zajęcia kierunkowe), w szczególności brano        pod uwagę wysiłek władany przez niego w wywiązywanie się obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć;
 44. uczeń ma prawo do tego aby być zwolnionym z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w opinii;
 45. uczeń ma prawo do tego, aby być zwolnionym z zajęć edukacyjnych z drugiego języka obcego, jeżeli posiada on wadę słuchu lub głęboką dysleksję rozwojową;
 46. uczeń ma prawo do bycia poinformowanym przed rocznym, klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania. Informacje przekazują poszczególni nauczyciele oraz wychowawca klasy, w formie i terminie określonych w statucie;
 47. uczeń ma prawo do tego aby szkoła – w przypadku stwierdzenia w wyniku klasyfikacji śródrocznej, że poziom jego osiągnięć edukacyjnych uniemożliwi        lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej – stworzyła mu       w miarę możliwości szansę uzupełnienia braków;
 48. uczeń ma prawo do egzaminu klasyfikacyjnego w przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia;
 49. uczeń ma prawo do obecności rodziców (w charakterze obserwatorów) w trakcie zdawania egzaminu klasyfikacyjnego;
 50. uczeń ma prawo do ukończenia szkoły z wyróżnieniem w przypadku gdy uzyskał    on w wyniku klasyfikacji końcowej z wszystkich zajęć edukacyjnych ocenę             co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
 51. uczeń, który uzyskał w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocenę niedostateczną     ma prawo do zdawania egzaminu poprawkowego;
 52. uczeń lub jego rodzic, który uzyskał w wyniku egzaminu poprawkowego ocenę niedostateczną ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora, jeżeli on lub jego rodzice uznają, że ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny – czas: do 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu;
 53. uczeń lub jego rodzice, którzy uznali że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, mają prawo  do zgłoszenia zastrzeżeń do dyrektora w terminie od dnia przyjęcia przez radę pedagogiczną klasyfikacji rocznej nie później jednak niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
 54. uczeń ma prawo – w przypadku specyficznych trudności w uczeniu się, na podstawie opinii PPP – do przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w warunkach w formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych        (np. inne arkusze, dłuższy czas, w domu, oddzielna sala, szpital, komputer, itp.);
 55. uczeń ma prawo – w przypadku choroby lub czasowej niesprawności, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza może przystąpić                 do egzaminu gimnazjalnego w warunkach i w formie odpowiednich ze względu       na stan jego zdrowia;
 56. uczeń, który jest chory ma prawo korzystać w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na jego chorobę;
 57. uczeń ma prawo w przypadku kiedy stan jego zdrowia uniemożliwia mu lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły – na wniosek jego rodziców – starać się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. Nauczanie indywidualne jest organizowane na wniosek rodziców przez dyrektora;
 58. korzystanie lub udostępnianie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne;
 59. uczeń ma prawo starać się o przyjęcie do gimnazjum mieszkając poza jego obwodem, w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami;
 60. uczeń ma prawo ubiegania się o przejście z jednej szkoły do innej (zmiany szkoły) – w takiej sytuacji do klasy programowo wyższej przyjmuje się go na podstawie m.in.: świadectwa ukończenia klasy programowo niższej i odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;
 61. uczeń ma prawo do bycia poinformowanym przez dyrektora szkoły o organizacji, terminach przeprowadzania i warunkach udziału w konkursach, olimpiadach
  i turniejach. Uczeń przystępuje do zawodów dobrowolnie;
 62. uczeń ma prawo brać udział w zajęciach edukacyjnych „Wychowanie do życia
  w rodzinie” - zajęcia nie są obowiązkowe;
 63. uczeń ma prawo brać udział w zajęciach religii, etyki.

 

§ 104

 

 1. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:
  1. przestrzegania obowiązujących w szkole przepisów;
  2. podporządkowywania się poleceniom dyrektora i innych nauczycieli;
  3. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły;
  4. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli           i innych pracowników szkoły;
  5. dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;
  6. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
 2. Ucznia obowiązuje ponadto zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu.
 3. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne uczęszczanie na zajęcia: wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, przygotowywanie się do nich i aktywny       w nich udział. W trakcie zajęć uczeń nie może wychodzić z klasy oraz zakłócać swoim zachowaniem procesu lekcyjnego. Za naruszenie w/w zasad uczeń może zostać ukarany zgodnie z § 108 statutu.

4.   Uczeń zobowiązany jest w terminie tygodnia, po powrocie do szkoły, dostarczyć            usprawiedliwienie nieobecności:    

   1. honorowane są tylko usprawiedliwienia od rodziców i lekarza;
 1. uczeń zobowiązany jest nosić zeszyt, służący do korespondencji z rodzicami,            w którym zawarte są m.in. usprawiedliwienia i zwolnienia z lekcji.
 1. Obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na zajęciach. Natomiast w czasie przerwy w uzasadnionych przypadkach (kontakty
  z rodzicami):

1)   w przypadku naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel ma prawo odebrania telefonu  i złożenia go w sekretariacie szkoły;

2)   po odbiór aparatu telefonicznego zgłasza się rodzic.

  1. Ucznia gimnazjum nie obowiązuje mundurek szkolny:
    1. uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zmienne na terenie szkoły. Uczeń, który nagminnie nie przestrzega obowiązku noszenia obuwia zmiennego zobowiązany    jest do prac społeczno-użytkowych na rzecz szkoły;
    2. ubiór ucznia nie może budzić wątpliwości. Ucznia gimnazjum obowiązuje strój schludny, skromny (odpowiedniej długości spódnice i bluzki) oraz odpowiednia fryzura i krótkie, czyste paznokcie;
    3. zabrania się noszenia biżuterii, która może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa uczniów (długie, ostre ozdoby).
  2. Uczniów obowiązuje kultura słowa i właściwe zachowanie wobec całej społeczności szkolnej:
  1. uczniowie nie mogą używać słów i wyrażeń wulgarnych, obrażających,              nieodpowiednich gestów w stosunku do kolegów, koleżanek, nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób;
  2. Podczas uroczystości szkolnych i państwowych uczniów obowiązuje strój galowy składający się z peleryny i biretu.

 

Nagrody i kary

 

§ 105

 

Uczeń może być nagradzany za rzetelną naukę, wzorową postawę i wybitne osiągnięcia, natomiast za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły może być ukarany.

 

§ 106

 

1.   Ucznia można nagrodzić za:

1)   wybitne osiągnięcia w nauce;

2)   wzorową postawę uczniowską;

3)   reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach i zawodach;

4)   działalność na rzecz społeczności lokalnej i ochrony środowiska naturalnego;

5)   wzorową frekwencję;

6)   szczególne osiągnięcia promujące szkołę.

2.   Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:

1)   pochwała wychowawcy wobec całej klasy;

2)   pochwała wychowawcy lub dyrektora wobec uczniów szkoły;

3)   list pochwalny wychowawcy lub dyrektora dla rodziców;

4)   dyplom uznania od dyrektora;

5)   nagroda rzeczowa od wychowawcy lub dyrektora;

6)   nagroda specjalna dyrektora;

7)   udział w poczcie sztandarowym;

8)   list pochwalny dla ucznia;

9)   dyplom za wzorową frekwencję;

10) nagroda pieniężna za uzyskanie tytułu „Najlepszego Gimnazjalisty”.

3.   Wychowawca lub dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.

4.   Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.

5.   Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej, z tym, że wniosek taki nie ma charakteru wiążącego.

6.   Fakt uzyskania odpowiedniej nagrody powinien być odnotowany w dokumentach danej klasy lub szkoły.

7.   Szkoła informuje rodziców o przyznanej nagrodzie.

 

§107

 

 1. Wyróżnienia dla rodziców:

1)   list gratulacyjny;

2)   podziękowanie wychowawcy za pracę na rzecz klasy;

3)   podziękowanie dyrektora szkoły za pracę na rzecz szkoły.

 

§ 108

 

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, a w szczególności uchybianie obowiązkom, uczeń może zostać ukarany:
  1. upomnieniem wychowawcy klasy;
  2. pozbawieniem pełnionych w klasie funkcji;
  3. upomnieniem lub naganą dyrektora;
  4. pozbawieniem pełnionych funkcji na forum szkoły;
  5. zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach, imprezach pozalekcyjnych                         do reprezentowania szkoły na zewnątrz;
  6. obniżeniem oceny zachowania;
  7. przeniesieniem do równoległej klasy.
 2. Dyrektor może również wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 3. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
 4. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2, nakłada dyrektor.
 5. O nałożonej karze informuje się rodziców z wyjątkiem upomnień udzielanych w trybie natychmiastowym.
 6. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do dyrektora. Odwołanie może wnieść rodzic w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której mowa w ust. 5.
 7. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora jest ostateczne.
 8. Od kar nakładanych przez dyrektora przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy ust. 6 i ust. 7 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia dyrektor zasięga opinii rady pedagogicznej.
 9. Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie szkolnych obowiązków i postanowień statutu.
 10. Zastosowanie kary, o której mowa w ust. 9 następuje w szczególności, jeżeli uczeń:
  1. umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innej osobie;
  2. dopuścił się kradzieży lub niszczenia mienia;
  3. wchodzi w kolizję z prawem;
  4. w stanie nietrzeźwym uczestniczył w zajęciach;
  5. demoralizuje innych uczniów;
  6. przejawia skłonności do uzależnień i odznacza się amoralną postawą;
  7. posiada w szkole lub poza szkołą narkotyki, środki odurzające, różne niebezpieczne narzędzia oraz stwarza inne sytuacje prowadzące do zagrożeń zdrowia lub życia;
  8. narusza nietykalność osobistą kolegów, nauczycieli i personelu szkolnego w szkole, poza szkołą, na imprezach szkolnych i różnych formach wypoczynku;
  9. nie przestrzega regulaminu szkolnego.
 11. Można odstąpić od wystąpienia o zastosowanie kary przewidzianej w ust. 9,                    w okolicznościach określonych w ust. 10, za poręczeniem właściwego zachowania ucznia, udzielonym przez nauczyciela, organ SU albo Radę Rodziców.
 12. Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 9 i ust. 10 określają odrębne przepisy.
 13. O zamiarze ukarania ucznia oraz nałożonych karach informuje się rodziców.
 14. Za czyny wandalizmu rodzic ponosi odpowiedzialność finansową.
 15. Przepisu poprzedzającego, w części dotyczącej informowania o zamiarze ukarania ucznia, nie stosuje się w przypadku upomnień udzielonych w trybie natychmiastowym.
 16. Uczeń gimnazjum może być skreślony z listy uczniów jedynie w przypadku podjęcia przez Kuratora Oświaty decyzji o przeniesieniu go do innej szkoły.
 17. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwołania się od decyzji nałożenia kary skreślenia przez dyrektora szkoły do Kuratorium Oświaty w trybie   administracyjnym.
 1. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
 2. Nagrodę lub karę dla ucznia może wnioskować nauczyciel, wychowawca, samorząd klasowy   lub uczniowski, opiekunowie organizacji i kół zainteresowań.
 3. Kara może być zawieszona przez udzielającego, na prośbę zainteresowanego                lub po złożeniu poręczenia przez młodzież lub rodziców. Przy składaniu poręczenia należy określić czas zawieszenia kary oraz warunki, których spełnienie pozwoli              ją darować.
 4. Udzielona kara, o ile nie zostanie darowana lub anulowana musi być uwzględniona     przy ustaleniu oceny z zachowania.

 

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

 

§ 109

 

1.   Przedmiotem skargi jest naruszenie praw ucznia.

2.   Prawo do składania skargi przysługuje uczniom oraz ich rodzicom w terminie siedmiu dni od zaistniałej sytuacji.

3.   Skargi i wnioski są wnoszone pisemnie lub ustnie z zastrzeżeniem pkt 5.

 1. Skarga musi zawierać informację pozwalające określić podmiot wnoszący skargę       oraz jego adres.
 2. Skarga anonimowa tj. nie zawierająca danych o jej autorze, jest pozostawiona              bez rozpatrzenia.
 3. Z treści skargi powinno wynikać w jednoznaczny sposób, czego ona dotyczy.
 4. Ze skargi wniesionej ustnie wychowawca sporządza protokół przyjęcia skargi, zawierający dane wnoszącego, datę dzienną przyjęcia skargi, treść skargi, nazwisko osoby przyjmującej skargę a następnie odnotowuje w rejestrze skarg, nadając jej kolejny numer porządkowy.
 5. Uczeń i jego rodzic ma prawo złożyć skargę w następującej kolejności do:

1)   wychowawcy;

2)   Rzecznika Praw Ucznia;

3)   Dyrektora.

9. Sytuacje konfliktowe między uczniem a nauczycielem powinny być wyjaśnione                w pierwszej kolejności przy udziale wychowawcy.

10. Jeżeli zainteresowane strony nie rozwiążą konfliktu, mogą odwołać się do Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia.

 1. Jeżeli działania podjęte przez Rzecznika, w odczuciu ucznia i jego rodziców nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, rodzice ucznia mają prawo do złożenia skargi. Skarga powinna być skierowana do dyrektora w formie pisemnej, w terminie 3 dni         od zakończenia działań mediacyjnych przez Rzecznika.
 2. Dyrektor po wnikliwym rozpatrzeniu skargi powiadamia pisemnie zainteresowanych rodziców o postanowieniu w sprawie skargi.
 3. Tryb postępowania Rzecznika Praw Ucznia w przypadku sporu uczeń – uczeń:
  1. zapoznanie się z opinią stron konfliktu;
  2. podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy i samorządem    klasowym;
  3. w przypadku braku kompromisu zaciągnięcie opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;
  4. przekazanie dyrektorowi sprawy do dalszego rozstrzygnięcia. Decyzja dyrektora     jest ostateczna.
   1. Tryb postępowania Rzecznika Praw Ucznia w kwestiach spornych nauczyciel – uczeń:
  1. zapoznanie się z opinią stron konfliktu i dostępną dokumentacja;
  2. podjęcie mediacji ze stronami;
  3. oddalenie skargi wraz z pisemnym uzasadnieniem w przypadku stwierdzenia,           że prawa ucznia nie zostały naruszone;
  4. przekazanie do dalszego rozpatrzenia sprawy do dyrektora w przypadku naruszenia praw ucznia.

15. W przypadku przekazania lub wniesienia skargi do dyrektora, dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające. W tym celu powołuje komisję w składzie: dyrektor, pedagog, wychowawca klasy, Rzecznik Praw Ucznia, która rozpatruje skargę.

16. Po rozpatrzeniu skargi komisja postanawia: oddalić skargę z podaniem pisemnego uzasadnienia w przypadku, gdy prawa ucznia nie zostały naruszone.

17. W przypadku stwierdzenia naruszenia praw ucznia dyrektor:

1)   wymierza uczniowi karę statutową określoną w § 108 statutu;

2)   w stosunku do nauczyciela podejmuje działania wynikające z kompetencji dyrektora   jako pracodawcy.

18. O sposobie załatwienia skargi powiadamia osobę wnoszącą skargę:

1)   wychowawca – ustnie - z odnotowaniem tego faktu w teczce wychowawcy;

2)   Rzecznik Praw Ucznia ustnie lub pisemnie z odnotowaniem tego faktu                      w dokumentacji Rzecznika Praw Ucznia;

3)   Dyrektor pisemnie poprzez zawiadomienie zainteresowanych stron.

19. Uczniowi i jego rodzicom przysługuje prawo odwołania się do Rzecznika Praw Dziecka, Łódzkiego Kuratora Oświaty.

 

ROZDZIAŁ VII

OBOWIĄZEK SZKOLNY

 

§ 110

 

1.   Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Uczeń, który ukończył 18 rok życia zostaje skreślony z listy uczniów.       W takim przypadku uczeń może zwrócić się z pisemną prośbą do dyrektor o zgodę        na dokończenie cyklu kształcenia. Dyrektor może nie wyrazić zgody, jeżeli:

1)   uczeń jest zagrożony ocena niedostateczną z jakiegokolwiek przedmiotu;

2)   liczba jego nieusprawiedliwionych nieobecności daje podstawę do nieklasyfikowania    go lub grozi mu nieodpowiednia ocena z zachowania.

2.   Kontrolę nad spełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego sprawuje dyrektor prowadząc księgę ewidencji dzieci.

3.   Obowiązek szkolny może być spełniany poza szkołą. Zezwolenia w stosunku do uczniów swojego obwodu udziela dyrektor na wniosek rodziców dziecka. Dziecko spełniające obowiązek w tej formie otrzymuje świadectwo ukończenia gimnazjum na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego przez szkołę:

1)  zezwolenie, o którym mowa w ust. 3, może być wydane, jeżeli:

a)   wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja,

b)   do wniosku dołączono:

-     opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

-     oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,

-     zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 3 pkt 2;

2)   dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą otrzymuje świadectwo ukończenia poszczególnych klas danej szkoły po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego               lub obowiązku nauki poza szkołą. Dziecku takiemu nie ustala się oceny zachowania;

3)   roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny                    lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi         na podstawie art. 22 ust. 2 pkt ustawy o systemie oświaty;

4)   dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą ma prawo uczestniczyć w szkole w nadobowiązkowych zajęciach pozalekcyjnych;

5)   cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, następuje:

a)   na wniosek rodziców,

b)   jeżeli dziecko z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpiło do egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. c, albo nie zdało rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 10 pkt 2 lit. C ustawy          o systemie oświaty,

c)   w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa;

4.   Za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.   Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

1)   dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do gimnazjum;

2)   zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3)   zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.

6.   Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu   egzekucyjnym w administracji.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

 

Założenia ogólne

 

§ 111

 

 1. „Wewnątrzszkolne zasady oceniania" regulują ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz przeprowadzanie egzaminów.
 2. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

 

§ 112

 

1.   Przyjmuje się podział roku szkolnego na dwa półrocza:

1)   od września do dnia podjęcia uchwały w sprawie klasyfikacji za I półrocze;

2)   od dnia następnego po podjęciu uchwały w sprawie klasyfikacji za I półrocze            do końca zajęć edukacyjnych w czerwcu, w których przeprowadza się klasyfikowanie śródroczne i roczne.

 

§ 113

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć;
  2. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
  3. bieżące ocenianie i ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych        i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej                 zachowania;
  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
  5. ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  6. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  7. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
   i trudnościach ucznia w nauce.
 2. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:
 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  o postępach w tym zakresie;
 2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 4. dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 5. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o postępach      i brakach oraz wskazówek dotyczących dalszej nauki;
 6. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
 1. Oceniane będą indywidualne możliwości ucznia w następujących sytuacjach dydaktycznych:

1)     umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczenia się;

2)     systematyczność pracy ucznia;

3)     samodzielne wytwory ucznia, projekty, prace pisemne, sprawdziany;

4)     zaangażowanie i kreatywność ucznia;

5)     umiejętność prezentowania wiedzy;

6)     umiejętność współpracy w grupie.

 

Zasady oceniania

 

§ 114

 

 1. Przyjęta w szkole skala i forma ocen bieżących oraz klasyfikacji śródrocznej stosowana jest przez wszystkich nauczycieli.
 2. W PG obowiązuje ocenianie śródroczne i roczne według średniej ważonej.
 3. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się pewne odmienności wynikające ze specyfiki przedmiotu lub indywidualnej koncepcji dydaktycznej nauczyciela.
 4. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców
  o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, a wychowawcy o zasadach oceniania zachowania.
 5. Wychowawca informuje uczniów i ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 6. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.          
 7. Nie są ujawniane informacje o osiągnięciach uczniów osobom nieuprawnionym.
 8. Nauczyciel uzasadnia każdą ustaloną ocenę. Oceny bieżące - ustnie podczas zajęć, bezpośrednio po jej ustaleniu, roczne – pisemnie na wniosek ucznia lub jego rodziców niezwłocznie po wpłynięciu wniosku.
 9. Nauczyciel uzasadniając wystawioną roczną ocenę odwołuje się do przedmiotowych zasad oceniania:
  1. nauczyciel wskazuje na poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. Informuje o  brakach i postępach w nauce;
  2. szczegółowy zakres wiadomości i umiejętności ucznia oraz kryteria  na daną ocenę szkolną znajduje się w przedmiotowych zasadach oceniania danego przedmiotu;
  3. komentarz nauczyciela do wystawionej oceny jest zwięzły, konkretny i dostosowany do stopnia rozwoju ucznia i jego możliwości;
  4. rodzic otrzymane uzasadnienie oceny podpisuje imieniem i nazwiskiem oraz datą.
 10. Ocena śródroczna powstaje z ocen cząstkowych uzyskanych w I półroczu i jest ich średnią ważoną.
 11. Ocena roczna powstaje z ocen cząstkowych uzyskanych w całym roku szkolnym i jest ich średnią ważoną.
 12. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów opracowują przedmiotowe zasady oceniania zawierające: wymagania edukacyjne, kryteria oceniania, formy, częstotliwość, narzędzia i zasady sprawdzania osiągnięć, a także sposób powiadamiania rodziców o postępach
  w nauce ich dzieci.
 13. Oceny bieżące są wpisywane do dziennika lekcyjnego.
 14. Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. Uczeń
  i jego rodzice otrzymują je do wglądu na terenie szkoły wg zasad ustalonych
  z nauczycielem. Pisemne prace ucznia nie mogą być przez uczniów i rodziców kopiowane, fotografowane lub w inny sposób powielane.
 15. Ustalając ocenę nauczyciel zobowiązany jest uwzględnić zdolności poszczególnych uczniów i dostosować wymagania do danego ucznia, a nie do średniego poziomu klasy.
 16. Nauczyciel zobowiązany jest do umożliwienia uczniom samooceny ich wiadomości         i umiejętności według reguł przyjętych w przedmiotowych zasadach oceniania.
 17. Istnieje możliwość poprawy oceny cząstkowej w porozumieniu z nauczycielem przedmiotu w terminie przez niego ustalonym.  
 18. Nauczyciel stosuje zasadę systematycznego i bieżącego oceniania. W ciągu półrocza uczeń powinien uzyskać następującą minimalną ilość ocen bieżących:

 

Minimalna ilość ocen

Liczba godzin zajęć danego przedmiotu tygodniowo

3

1

4

2

6

3

7

4

8

5

 

 1. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach nauczyciel może wystawić ocenę śródroczną i roczną z mniejszej ilości ocen.

 

§ 115

 

Ucznia ocenia się za:

    1. Wiedzę (biorąc pod uwagę jej zakres, rozumienie, stopień opanowania, sposób wyrażania).
    2. Umiejętności.
    3. Wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających        ze specyfiki przedmiotu.
    4. Przygotowanie do zajęć i pracę na zajęciach.

 

Kryteria oceniania

 

§ 116

 

1.   W klasyfikacji śródrocznej i rocznej oceny z poszczególnych przedmiotów w stałych proporcjach powinny dotyczyć:

 1. wiadomości (wiedzy) uczniów;
 2. stopnia opanowania przez nich umiejętności w zakresie:
   1. planowania pracy,
   2. komunikowania się,
   3. współdziałania w zespole,
   4. rozwiązywania problemów,
   5. korzystania z różnych źródeł informacji,
   6. rozwijania zainteresowań;

2.   Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych nauczyciele kierować  się będą następującymi zasadami:

1)      ocenę celującą (najwyższą) otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności wykraczają poza treści zawarte w programie nauczania, uczestniczy w konkursach wiedzy i umiejętności, jest samodzielny i kreatywny lub jest laureatem bądź finalistą konkursu lub olimpiady przedmiotowej co najmniej o zasięgu wojewódzkim;

2)      ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który dysponuje pełnym zasobem wiadomości i umiejętności wyznaczonych przez program nauczania, samodzielnie rozwiązuje trudne problemy;

3)      ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności stanowiące poszerzenie i pogłębienie wymagań podstawy programowej, samodzielnie rozwiązuje typowe problemy;

4)      ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej, podejmuje w sposób właściwy próby rozwiązywania zadań typowych – wyciąga właściwe wnioski z treści zadania;

5)      ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który posiada elementarną wiedzę i umiejętności potrzebne do świadomego udziału w zajęciach szkolnych;

6)   ocenę niedostateczną (najniższą) otrzymuje uczeń, który nie posiada elementarnej wiedzy i umiejętności do świadomego udziału w zajęciach szkolnych.

3.   Przedmiotowe zasady oceniania dotyczące poszczególnych zajęć edukacyjnych opierają się na następujących założeniach:

1)   uczniowie dobrze znają kryteria oceniania;

2)   ocena uwzględnia wkład pracy ucznia;

3)   ocenianie uczniów jest systematyczne i jawne;

4)   ocenia się przyrost wiedzy ucznia;

5)   ocena jest rzetelną informacją o efektywności uczenia się;

6)   ocenianie jest dostosowane do możliwości intelektualnych ucznia;

7)   w ocenianiu wykorzystywane są różnorodne sposoby zbierania informacji                        o osiągnięciach uczniów;

8)   uczniowie i rodzice są regularnie informowani o postępach w nauce.

 

Formułowanie wymagań edukacyjnych

 

§ 117

 

 1. Nauczyciel opracowuje wymagania edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla III etapu edukacyjnego. Wymagania powinny być formułowane jako opis wiadomości i umiejętności do opanowania przez ucznia po określonym etapie kształcenia. Należy zredagować je szczegółowo, uwzględniając postępy i osiągnięcia
  z zakresu wiedzy  i umiejętności.
 2. Nauczyciel przedstawia uczniom:
  1. przyjęty do realizacji program nauczania;
  2. wymagane wiadomości i umiejętności;
  3. podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań i inne środki dydaktyczne.
 3. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne     w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się         lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania.

 

Zasady informowania o wymaganiach edukacyjnych.

 

§ 118

 

 1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel danego przedmiotu przedstawia swoje wymagania edukacyjne.
 2. Nauczyciel przedstawia uczniom formy sprawdzania wiedzy i umiejętności,                  zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania.
 
Informowanie rodziców o ocenach

 

§ 119

 

 1. Podstawową formą informowania rodziców o ocenach uzyskiwanych przez uczniów      są cykliczne spotkania nauczycieli z rodzicami.
 2. Wychowawca informuje o bieżących ocenach na comiesięcznych konsultacjach               z rodzicami.
 3. Harmonogram konsultacji i spotkań jest opracowany przez dyrektora. Spotkania odbywają się w tym samym dniu dla rodziców uczniów wszystkich oddziałów, aby umożliwić rodzicom kontakt z nauczycielami.
 4. Wychowawcy i inni nauczyciele informują również rodziców o bieżących ocenach:
  1. w indywidualnych rozmowach i konsultacjach;
  2. podczas wizyty w domu rodzinnym;
  3. w rozmowie telefonicznej;
  4. zapisując notatkę w zeszycie przedmiotowym;
  5. w wyjątkowych sytuacjach w korespondencji listownej.
 5. Termin powiadomienia o ustalonych ocenach śródrocznych ustala się na dzień konsultacji z rodzicami, przypadającymi w miesiącu klasyfikacji śródrocznej (styczeń).
 6. O przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych                   i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania rodzice są informowani       na wywiadówce na 14 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
 7. Rodzice otrzymują pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 8. Rodzice otrzymują pisemną informację o przewidywanej ocenie niedostatecznej śródrocznej lub rocznej z danego przedmiotu w przypadku nieobecności na zebraniu informacyjnym.
   1. Sposoby dokumentowania oceniania:
    1. oceny bieżące w dziennikach lekcyjnych;
    2. oceny śródroczne i roczne w dziennikach lekcyjnych;
    3. oceny roczne w arkuszach ocen i dziennikach lekcyjnych;
    4. zbiorczy arkusz informacyjny.
     1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace znajdują się do wglądu u nauczyciela przedmiotu do końca danego roku szkolnego. Po tym terminie są niszczone.
     2. Prace pisemne rodzice mogą mieć udostępniane w czasie comiesięcznych konsultacji, spotkań indywidualnych i wywiadówek na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu.

 

Sposoby sprawdzania wymagań edukacyjnych

 

§ 120

 

 1. Formy sprawdzania wiedzy. W celu uzyskania obiektywnej oceny ucznia nauczyciele stosują następujące formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:
  1. praca ucznia na zajęciach edukacyjnych;
  2. wypowiedź ustna;
  3. ćwiczenia praktyczne;
  4. zadanie domowe;
  5. dodatkowa (nadobowiązkowa) praca ucznia;
  6. prowadzenie zeszytu przedmiotowego;
  7. prace pisemne: testy, kartkówki, sprawdziany, prace klasowe i inne.
 2. Ogólne reguły stosowania przyjętych form:
  1. w trakcie jednych zajęć edukacyjnych uczeń nie powinien być oceniany więcej       niż dwa razy;
  2. z jednej formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczeń może uzyskać tylko jedną ocenę;
  3. pisemne sprawdziany wiadomości obejmujące większą partię zrealizowanego materiału, nauczyciel jest zobowiązany zapowiedzieć minimum tydzień wcześniej;
  4. nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania określonej ilości pisemnych sprawdzianów i prac klasowych w jednej klasie:
   1. nie więcej niż jeden dziennie,
   2. nie więcej niż trzy w tygodniu;
  5. termin zapowiadanych sprawdzianów i prac klasowych nauczyciel odnotowuje          w dzienniku;
  6. prace pisemne nauczyciel zobowiązany jest ocenić i wyniki omówić z uczniami        w terminie 2 tygodni;
  7. uczeń może w jednym półroczu z każdego przedmiotu bez konsekwencji, zgłosić nieprzygotowanie do zajęć. (ilość nieprzygotowań musi być określona                       w przedmiotowych zasadach oceniania);
  8. na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej uczeń nie może skorzystać z nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych;
  9. na miesiąc przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nie obowiązuje zapis w ust. 2 pkt 4 a, b.
 3. Pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów (prace klasowe, sprawdziany, testy) oceniane są według następującej skali:

0% - 29%                   ocena niedostateczna

30% - 49%                 ocena dopuszczająca

50% - 74%                 ocena dostateczna

75% - 89%                 ocena dobra

90% - 100%               ocena bardzo dobra

 

Bieżące ocenianie

 

§ 121

 

 1. Ocena bieżąca określa poziom wiadomości i umiejętności ucznia ze zrealizowanej części materiału nauczania.
 2. Oceny bieżące są wpisywane do dziennika lekcyjnego.
 3. Oceny bieżące, cząstkowe ustala się według skali od 6 do 1:

 

nazwa oceny

skrót cyfrowy

skrót literowy

Oceny pozytywne

celujący

6

cel

bardzo dobry

5

bdb

bardzo dobry +

5 +

bdb +

bardzo dobry -

5 -

bdb

dobry

4

db

dobry +

4 +

db +

dobry -

4 -

db -

dostateczny

3

dst

dostateczny +

3 +

dst +

dostateczny  -

3 -

dst -

dopuszczający

2

dop

dopuszczający +

2 +

dop +

dopuszczający -

2

dop -

Ocena negatywna

niedostateczny

1

ndst

 

 1. W ramach bieżącego oceniania nauczyciel może stosować literowe oznaczenia takie jak: np, nb, bz, bs, (nieprzygotowany, nieobecny, brak zadania, brak stroju) itp.                   Pod warunkiem podania w formie legendy ich znaczenia na właściwej stronie dziennika.
 2. Wiedzę i umiejętności ucznia nauczyciel zobowiązany jest oceniać systematycznie,        na bieżąco i wszechstronnie. Wystawiając ocenę bieżącą nie może stosować innych form sprawdzania wiedzy i umiejętności niż opisane w § 120. „Sposoby sprawdzania wymagań edukacyjnych".
 3. Uczeń może korzystać z tzw. ,, szczęśliwego numerka” na zasadach określonych przez SU.

 

ROZDZIAŁ IX

OCENA ZACHOWANIA UCZNIA

 

§ 122

 

    1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego jest zobowiązany zapoznać z regulaminem:
   1. uczniów – na pierwszej godzinie z wychowawcą w nowym roku szkolnym;
   2. rodziców – na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.

2.   Wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców o:

1)   warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

2)   warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

3)   skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.   Rodzice potwierdzają zapoznanie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania Zachowania, składając podpis w załączniku znajdującym się w teczce wychowawcy klasy.

4.   Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy w toku zebrania z wychowawcami, biorąc pod uwagę opinie nauczycieli oraz samoocenę ucznia.

5.   Ocena zachowania jest opinią o zachowaniu ucznia.

6.   Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

7.   Ocena zachowania jest ustalana na podstawie systemu punktowego.

 

§ 123

 

1.   Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 3. dbałość o honor i tradycje szkoły;
 4. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 7. okazywanie szacunku innym osobom;
 8. udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

 

§ 124

 

1.   Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

1)   oceny z zajęć edukacyjnych;

2)   promocję do klasy programowo wyższej lub nieukończenie szkoły.

 

§ 125

 

Ocenę zachowania ustala się według następującej skali:

 

nazwa

skrót literowy

Wzorowe

Wz

Bardzo dobre

Bdb

Dobre

Db

Poprawne

Pop

Nieodpowiednie

Ndp

Naganne

Ng

 

§ 126

 

1. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń rozwojowych, na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2.   Półroczne i roczne oceny zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

3.   Nie ustala się oceny zachowania dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza budynkiem szkolnym, np. w domu rodzinnym; dotyczy to również ucznia realizującego indywidualny tok nauczania.

4.   Zachowanie ucznia poddawane jest ocenie dwa razy w ciągu roku szkolnego.

5.   Wychowawca ma obowiązek przekazania uczniom informacji o przewidywanych ocenach zachowania. W przypadku oceny nagannej - poinformowania rodziców listem poleconym na dwa tygodnie przed rocznym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

6.   Od półrocznej oceny zachowania ustalonej przez Radę Pedagogiczną odwołanie nie przysługuje.

7.   Oceną wyjściową przy klasyfikacji jest ocena dobra.

 

§ 127

 

    1. Przed ustaleniem oceny zachowania wychowawca powinien zasięgnąć opinię o uczniu od nauczycieli i innych pracowników szkoły, uczniów z zespołu klasowego.

2.   Uczeń ma prawo do samooceny zgodnie z regulaminem oceny zachowania.

3.   Uczeń krótko uzasadnia wystawioną przez siebie ocenę zachowania.

4.   Do wychowawcy klasy należy ostateczna decyzja o ocenie zachowania.

 

§ 128

 

 1. Każdy uczeń otrzymuje 100 punktów na początku każdego półrocza, jako bazę wyjściową - „kredyt”, która może być powiększona o punkty dodatkowe lub pomniejszona z powodu różnych zaniedbań ucznia.
 2. Wychowawca klasy prowadzi zeszyt, w którym odnotowywane są uwagi. Zeszyt ten znajduje się w dzienniku lekcyjnym danej klasy.
 3. Punkty dodatnie i ujemne przyznaje wychowawca lub inny nauczyciel według kryteriów zamieszczonych w tabelach.

3a. Wychowawca klasy jest zobowiązany raz w miesiącu przekazać uczniowi informację o ilości zgromadzonych punktów dodatnich i ujemnych.

 1. Za działalność pozaszkolną ucznia punkty wystawia wychowawca na podstawie pisemnej informacji organizatora tej działalności.
 2. Na koniec półrocza wychowawca na podstawie liczby zdobytych punktów za zachowanie wystawia ocenę według następującej tabeli (skali):

 

Stan punktów za uwagi

Ocena zachowania

Od 190 pkt i więcej

Wzorowe

(warunek: do – 15 pkt oraz brak godzin nieusprawiedliwionych)

Od 140 do 189 pkt

Bardzo dobre

(warunek: do – 25 pkt oraz brak godzin nieusprawiedliwionych)

Od 139 do 90 pkt

Dobre

Od 89 do 60 pkt

Poprawne

Od 59 do 30 pkt

Nieodpowiednie

29 pkt i poniżej

Naganne

 

 1. Ocenę roczną zachowania wystawia się na podstawie średniej punktów uzyskanych w pierwszym i drugim półroczu.
 2. Uczeń, który w I półroczu otrzymał nieodpowiednią bądź naganną ocenę zachowania, w II półroczu może otrzymać ocenę jedynie o stopień wyższą.
 3. W szczególnych przypadkach ocena wystawiona przez wychowawcę może być zmieniona o jedną w górę lub w dół przez Radę Pedagogiczną.
 4. Uczeń, który uzyskał w danym półroczu 15 punktów ujemnych, nie może mieć oceny wzorowej. Uczeń nie może mieć również półrocznych, rocznych ocen dopuszczających”.
 5. Uczeń, który uzyskał naganną lub nieodpowiednią ocenę zachowania, nie może pełnić funkcji szkolnych; np. w samorządzie uczniowskim, w samorządzie klasowym, itp.

10a. Uczeń może uzyskać punkty dodatnie za swoje zachowanie, zgodnie z poniższą tabelą.

 

Wyróżnienia i liczba punktów dodatnich

 

Lp.

Opis wyróżnienia

Liczba punktów

1

Udział w konkursie przedmiotowym – etap szkolny 

+5

2

Udział w konkursie przedmiotowym – etap rejonowy

+15

3

Udział w konkursie przedmiotowym – etap wojewódzki

+30

4

Udział w innym konkursie (w zależności od rangi i zajętego miejsca)

+5 \ +15

5

Reprezentacja szkoły w zawodach sportowych:

- międzyklasowych;

- gminnych;

- powiatowych;

- rejonowych;

- wojewódzkich.

 

+3

+5

+10

+15

+20 \ +30

6

Pozaszkolna indywidualna działalność ucznia:

- udział w WOŚP;

- udział w uroczystościach i imprezach środowiskowych;

- reprezentowanie szkoły w uroczystościach rocznicowych;

- inna działalność.

 

+10

+10

+5 \ +10

 

+5 \ +10

7

Systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych (powyżej 75% obecności)

+5/+ 10 na półrocze

8

Praca na rzecz klasy i szkoły (imprezy, gazetki, wystawy, apele, promocja szkoły, akcje np. prace porządkowe np. dbanie o wystrój klasy, ukwiecanie sal lekcyjnych), wykonanie pomocy dydaktycznych i inne.

+3 \+10

9

Aktywna praca w organizacjach szkolnych, np. PCK, KME, SKE i innych

+10 na półrocze

10

Pomoc w nauce

+3 \ +10

11

Pełnienie funkcji szkolnych

+3 \ +10 na półrocze

12

Pełnienie funkcji klasowych

+3 \ +5

13

Pomoc w organizacji imprez klasowych, realizacja własnych inicjatyw na rzecz klasy

+3 \ +10

14

Stuprocentowa frekwencja

+20

15

Praca w sklepiku szkolnym

+10

16

Aktywność w czytelnictwie (min. 2 książki w miesiącu, 10 książek w półroczu)

10 na półrocze

17

Działalność charytatywna ( udział w akcjach organizowanych przez PCK), udział w akcjach prozdrowotnych, ekologicznych, kampaniach społecznych itp.

+3/+10

18

Systematyczność w nauce (przygotowanie do zajęć, aktywność)

+5/+10 na półrocze

19

Poprawa zachowania ucznia, wysiłek w pracy nad sobą

+5/+10 na półrocze

20

Łagodzenie konfliktów koleżeńskich, prowadzenie mediacji 

+3/+10

21

Właściwa, pozytywna reakcja na agresję (np. zgłoszenie nauczycielowi dyżurującemu, pedagogowi, wychowawcy klasy)

+10

22

Średnia ocen na półrocze powyżej 4,75

Średnia ocen na półrocze powyżej 5,00

+25

+30

23

Udział w programie edukacyjnym

+5\ +10

24

Kultura osobista, stosunek wobec nauczycieli, pracowników szkoły, osób starszych, używanie zwrotów grzecznościowych

+1\ +10

25

Pochwała  wychowawcy, dyrektora na forum klasy, szkoły z wpisem do dziennika lekcyjnego

+10 \ +20

26

Do dyspozycji wychowawcy

+1 \ +10 na półrocze

 

 1. Kryteria oceny udziału ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, mające wpływ na ocenę zachowania.

 

Lp.

Opis działania w gimnazjalnym projekcie edukacyjnym

Liczba punktów

1

Wywiązywanie się z powierzonych obowiązków i zadań z uwzględnieniem możliwości, zdolności i indywidualnych predyspozycji ucznia

0 - 6

2

Zaangażowanie w pracę zespołów – umiejętność pracy w grupie

0 - 6

3

Indywidualny wkład w realizację projektów  (oryginalne pomysły, osobiste zaangażowanie, itp.)

0 - 6

4

Systematyczne uczestnictwo w spotkaniach zespołów; sumienne, rzetelne i czasowe wykonywanie powierzonych prac

0 - 6

5

Wkład pracy w końcową prezentację projektu

0 - 6

 

 1. Uczeń może uzyskać również punkty ujemne za niewłaściwe zachowanie, zgodnie           z tabelą: ,,Upomnienia i liczba punktów ujemnych”.

 

Upomnienia i liczba punktów ujemnych

 

Lp.

Opis upomnienia

Liczba punktów

1

Zakłócenie dyscypliny na lekcji ( rozmawianie, śmiech, żucie gumy, jedzenie, chodzenie po klasie)

-3/ -5 każdorazowo

2

Przeszkadzanie na akademiach i uroczystościach

-5 \-10 każdorazowo

3

Niewykonywanie poleceń nauczyciela

-1 \ -10

4

Niewywiązywanie się z powierzonych prac i zadań

-5 każdorazowo

5.

Nieterminowy zwrot książek do biblioteki szkolnej

- 5

6

Niewłaściwy stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły:

- okłamanie nauczyciela – 10 pkt

- aroganckie zachowanie się w stosunku do nauczyciela,

 osoby starszej – 10 pkt

- lekceważące zachowanie w stosunku do nauczyciela

 – 5 pkt

- nie używa podstawowych zwrotów grzecznościowych

 (dzień dobry, proszę, przepraszam, dziękuję) -5 pkt

- używanie przezwisk, wulgarnych, niestosownych określeń w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły -10 pkt do -20pkt ( w zależności od użytego przezwiska)

- rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat nauczycieli i innych pracowników szkoły– 10 pkt

- zniesławienie, pomówienie nauczyciela – funkcjonariusza publicznego (art. 115§13 KK)

- naruszenie nietykalności cielesnej nauczyciela – 20 pkt

- przeglądanie prywatnych rzeczy nauczycieli -10 pkt

- przeglądanie dokumentacji szkolnej – 20 pkt

i inne.

do  -20

 

-10

 

-10

-5

 

-5

 

 

-10

 

-10

 

-20

 

- 20

-10

-20

7

Niewłaściwe zachowanie wobec koleżanek i kolegów (konflikty, sprzeczki, nagrywanie i fotografowanie osób bez ich zgody)

-10

8

Wulgarne słownictwo, zaczepki słowne, gesty

-5 każdorazowo

9

Oszustwo, fałszowanie podpisów i dokumentów

-30

10

Zniszczenie lub nieoddanie sprawdzianu, kartkówki, wprowadzanie poprawek na sprawdzianach

 -20

11

Korzystanie w czasie zajęć edukacyjnych, akademii i uroczystości z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych

 

-10 każdorazowo

12

Spisywanie prac domowych, ściąganie na lekcjach (testach, sprawdzianach itp.) plagiaty, robienie zdjęć testów, sprawdzianów, ściąganie z Internetu prac domowych, wypracowań, sprawdzianów; itp.

- 5/-20 każdorazowo

13

Lekceważący stosunek do przedmiotu ( brak pracy domowej, zeszytu, podręcznika, ćwiczeniówki i innych materiałów oraz przyborów potrzebnych do zajęć lekcyjnych

-5

14

Brak zalecanego udziału w zajęciach wyrównawczych oraz fakultetach z w-f

- 30 na półrocze

15

 Spóźnianie się na lekcję

1-3 spóźnienia /- 1

4-6 spóźnienia / -3

powyżej 10 / -10

powyżej 20/ -20

16

Opuszczenie terenu szkoły bez usprawiedliwienia, np. wyjście do baru, sklepu, itp.

-10

17

Opuszczenie lekcji bez usprawiedliwienia ( wagary)

Nieusprawiedliwione nieobecności w szkole

- 10 za każdą godzinę

- 1 za każdy godzinę lekcyjną w danym dniu nieobecności zgodnie z planem lekcji

18

Niedostosowanie się do harmonogramu odwozów

-5 każdorazowo

19

Naruszanie zasad bezpieczeństwa na lekcji lub podczas przerw, np:

- bójka, pobicie

- popychanie, szarpanie

- rzucanie przedmiotami w kolegów

 

 

-50

- 30

- 10

20

Przemoc psychiczna (izolowanie kolegów, manipulowanie uczuciami, ośmieszanie – zjawisko „kozła ofiarnego”, „fali”)

-20

21

Bierny udział w bójce

-10

22

Wyłudzanie pieniędzy

-30

23

Kradzież

-50

24

Palenie papierosów (w tym e-papierosów), picie alkoholu lub zażywanie narkotyków i innych środków psychoaktywnych, picie napojów energetyzujących na terenie szkoły, podczas dyskotek, wycieczek szkolnych, w miejscach publicznych itp.

-50

-20

25

Wnoszenie na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu, np. alkoholu, narkotyków, innych używek oraz ostrych i niebezpiecznych narzędzi; e-papierosów, liquidów, napojów energetyzujących

 

-50

 

 

-20

26

Przebywanie w obecności nieletnich osób palących ( brak reakcji) na terenie szkoły i poza nią

-10

27

Nakłanianie innych do spożywania używek

-30

28

Demoralizujące zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami zachowania (np. całowanie się, obściskiwanie)

-5/-20

29

Nakłanianie i prowokowanie innych do złych zachowań

-20

30

Niewłaściwy strój ( zajęcia w-f, brak stroju galowego)

-5 każdorazowo

31

Brak obuwia zmiennego

-5 każdorazowo

32

Niewłaściwy wygląd, fryzura i makijaż ( noszenie ubrań z wulgarnymi nadrukami, emblematami przedstawiającymi nietolerancję, przemoc, środki odurzające, drastyczna zmiana koloru włosów, polakierowane paznokcie)

-5 każdorazowo

33

Przebywanie na zajęciach lekcyjnych w okryciu wierzchnim.

-3

34

Nieprzestrzeganie zasad higieny

-5

35

Niszczenie sprzętu szkolnego lub budynku

-20 \ - 40

36

Zapisywanie obraźliwych tekstów, rysunków ( na krzesłach, ścianach, zeszytach itp)

-10

37

Niszczenie mienia innych osób

- 10 \ -20

38

Lekceważenie dyżurów klasowych

-5 każdorazowo

39

Zaśmiecanie otoczenia

-5 każdorazowo

40

Nieprzestrzeganie regulaminów szkolnych, np. klasopracowni, wycieczki, itp.

-5 \ - 20

 

41

Upomnienie wychowawcy klasy

- 10

42

Upomnienie Dyrektora /Nagana Dyrektora

-20 /- 30

43

Hańbienie wizerunku i dobrego imienia szkoły również poza terenem szkoły

-30

44

Wejście w konflikt z prawem

- 50

45

Inna uwaga negatywna

-5 \ - 20

46

Do dyspozycji wychowawcy

-10

 

§ 129

 

 1. Każda pozytywna lub negatywna uwaga wpisana do zeszytu rozumiana jest, jako wniosek osoby wpisującej o przyznanie lub odjęcie uczniowi odpowiedniej ilości punktów.
 2. Na ostateczną sumę punktów uzyskanych przez ucznia w danym półroczu składa się liczba punktów wynikających z wpisów do zeszytu uwag.
 3. Wychowawca podlicza punktację i wystawia ocenę zachowania.
 4. uchylony
 5. Dokumentację ocen zachowania gromadzi się w teczce wychowawcy klasy.
 6. Wychowawcy mają obowiązek całkowitego obniżenia oceny o jedną w przypadku otrzymania przez ucznia nagany dyrektora szkoły.
 7. Wychowawcy zachowują prawo do całkowitego obniżenia oceny o jedną w przypadku:

1)   notorycznych ucieczek z lekcji;

2)   wagarów, samowolnych nieobecności w szkole;

3)   sprzedaży, zażywania narkotyków lub nakłaniania do tego innych uczniów;

4)   picia alkoholu, namawiania do picia, rozpowszechniania picia;

5)   palenie papierosów (w tym e-papierosów), namawianie do palenia;

6)   wejście w konflikt z prawem w inny niż wymieniony wyżej sposób;

7)   gdy uczeń notorycznie przeszkadza nauczycielom w prowadzeniu zajęć lekcyjnych, zakłóca ich tok i nie reaguje na uzyskane przez niego uwagi;

8)   gdy uczeń nie zrealizuje gimnazjalnego projektu edukacyjnego.

7a. Wychowawca ma prawo obniżyć ocenę zachowania po radzie klasyfikacyjnej w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności. Ocena ta ulegnie zmianie na radzie zatwierdzającej klasyfikację .

7b. Uczniowi, który nie popełnił czynów demoralizujących, w sposób drastyczny                nie naruszył postanowień statutu szkoły oraz nie zhańbił wizerunku szkoły, nie wystawia się nagannej oceny rocznej, pomimo punktów uzyskanych na tę ocenę.

 1. Wychowawca przy analizie punktów zachowania może uwzględniać szczególne okoliczności wynikające np. z długotrwałej choroby ucznia, rehabilitacji, czy innych specyficznych sytuacji dziecka. W takich przypadkach ocena zachowania ucznia jest ustalana indywidualnie przez wychowawcę na podstawie opinii własnej i innych nauczycieli.
 2. Wychowawca przyznaje upomnienie po uzyskaniu przez ucznia 30 punktów ujemnych.
 3. Wychowawca ma prawo po dwóch upomnieniach i uzyskaniu kolejnych uwag negatywnych, wystąpić do Dyrektora szkoły o przyznanie uczniowi  upomnienia lub nagany.
 4. Wychowawca ma prawo udzielić uczniowi pochwały na forum klasy po uzyskaniu 30 pkt. dodatnich. Warunkiem jest brak w tym czasie uwag negatywnych.
 5. Po otrzymaniu dwóch pochwał wychowawcy klasy i dalszej pozytywnej postawie ucznia, Dyrektor udziela uczniowi pochwały na forum szkoły  (na wniosek wychowawcy).
 6. Uczeń ma możliwość zniwelowania części punktów ujemnych w formie prac społecznych, po uprzedniej zgodzie wychowawcy i Dyrektora szkoły w porozumieniu       z rodzicami. Praca ta odbywa się po zajęciach lekcyjnych, pod nadzorem nauczyciela lub pracownika szkoły. Przyjmuje się, że jedna godzina zegarowa pracy to 10 odpracowanych punktów ujemnych. Tym samym zmniejsza się ilość punktów ujemnych.
  Przykładowe prace społeczne:
 • usuwanie napisów, rysunków z mebli, ścian,
 • usuwanie gum do żucia z mebli,
 • sprzątanie terenu szkoły,
 • drobne prace naprawcze, modernizacyjne;

 

Śródroczne klasyfikowanie

 

§ 130

 

 1. Klasyfikowanie śródroczne polegające na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania odbywa się raz w roku             nie wcześniej niż na dwa tygodnie przed końcem półrocza.
 2. Klasyfikowanie roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w ust. 3.
 3. Oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się według następującej skali:

 

 

nazwa oceny

skrót cyfrowy

skrót literowy

celujący

6

cel

bardzo dobry

5

bdb

dobry

4

db

dostateczny

3

dst

dopuszczający

2

dop

niedostateczny

1

ndst

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną, powinien zaliczyć materiał z pierwszego półrocza w terminie i formie ustalonym z nauczycielem przedmiotu, gdyż brak poprawy może stać się podstawą do wystawienia rocznej klasyfikacyjnej oceny niedostatecznej.
 2. Zaliczenie pierwszego półrocza powinno odbyć się nie później niż miesiąc                      po zakończeniu ferii zimowych.
 3. Uczniowi, który zaliczy pierwsze półrocze wpisuje się ocenę na czerwono – waga 0,5    na nowy semestr.
 4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, zajęć artystycznych i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
 5. Dyrektor zwalnia ucznia z całości lub części zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
 6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki  uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony” albo ,,zwolniona”.
 7. Uczeń, który przedłoży zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego całoroczne zostaję decyzją dyrektora szkoły zwolniony z w/w zajęć oraz fakultetów wychowania fizycznego.
 8. Uczniowi zwolnionemu z zajęć wpisuje się na świadectwie „zwolniony”.
 9. Uczeń, który uczestniczył w zajęciach wychowania fizycznego przez jedno półrocze (pierwsze lub drugie) uzyskuje roczną ocenę z wychowania fizycznego, taką jaką otrzymał w trakcie półrocza, w którym ćwiczył.
 10. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 11. Dyrektor na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie dotyczy całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

1)   w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia;

2)   w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

 

Ocenianie uczniów posiadających opinie lub orzeczenie
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 

§ 131

 

Specyficzne trudności w uczeniu się to trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów          w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające      ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno - motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi.

 

Ocenianie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

 

§ 132

 

1. W klasach I-III gimnazjum ocena bieżąca, śródroczna i roczna z nauczania                     wyrażona jest w skali cyfrowej 1-6.

2.   Dla każdego ucznia opracowany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny nauczania uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości ucznia oraz system oceniania.

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zwolnienie z drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 2. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 3. Uczniowie przystępują do egzaminu gimnazjalnego zgodnie z obowiązującymi procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (zestaw       jest dostosowany do możliwości uczniów).

 

Ocenianie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

w stopniu umiarkowanym i znacznym

 

§ 133

 

 1. Dla każdego ucznia opracowany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny nauczania uwzględniający indywidualne potrzeby i możliwości ucznia oraz system oceniania.

2.   Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym ocena bieżąca, śródroczna i roczna jest oceną opisową przedstawiającą postęp w osiągnięciach edukacyjnych ucznia.

3.   Zadaniem oceny opisowej jest:

1)   informowanie o poziomie wiedzy ucznia, nad czym musi popracować oraz jak daleko jest na drodze do osiągnięcia celu;

2)   uwzględnianie możliwości dziecka;

3)   brać pod uwagę wkład pracy, czyli wysiłek ucznia włożony na wykonanie zadania;

4)   nie etykietować dzieci;

5)   zachęcać do dalszej pracy;

6)   nie pełnić funkcji kary czy nagrody, nie zawierać krytyki osoby, oraz uwzględniać postęp, jaki dokonał się w dziecku.

4.   Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym uczęszcza         na godzinę wychowawczą i zajęcia religii z klasą do której jest przypisany i wystawia mu się ocenę z tego przedmiotu.

 

§ 134

 

1.   Klasyfikowanie ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, polega na ustaleniu dla ucznia oceny poziomu jego funkcjonowania - diagnozie wiedzy, umiejętności oraz podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym.

2.   Ucznia promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia ucznia w porozumieniu z rodzicami, prawnymi opiekunami.

3.   Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,                z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów prawa i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych               i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 13 ust. 4 i § 15 ust. rozp.”.

4.   Uczniowie z niepełnosprawnością umiarkowaną nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.

5.   Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki i jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin  obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Decyzję związaną z przedłużeniem uczniowi niepełnosprawnemu okresu nauki, podejmuje rada pedagogiczna , po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, nie później niż do końca lutego             w ostatnim roku nauki gimnazjum.

6.   Uczniowie z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną otrzymują świadectwo ukończenia Publicznego Gimnazjum w Gidlach o odpowiednim symbolu.

 

§ 135

 

1.   Dokumentacja każdego ucznia z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym powinna zawierać:

1)   orzeczenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w tym również  niepublicznej;

2)   diagnozę pedagogiczną ucznia;

3)   Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny;

4)   podsumowanie pracy edukacyjnej ucznia w danym roku szkolnym;

5)   ewentualną korespondencję w sprawie ucznia.

 

§ 136

 

1.   Indywidualne nauczanie organizuje się na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów, na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.

2.   Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

 1. Na podstawie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć oraz formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 2. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym, lub w uzasadnionych przypadkach, na terenie szkoły.
 3. Zajęcia indywidualnego nauczania mogą być organizowane z grupą wychowawczą          z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole,                 w zakresie określonym w orzeczeniu, w odniesieniu do ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 4. W nauczaniu indywidualnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do indywidualnych potrzeb    i możliwości edukacyjnych i psychofizycznych ucznia.
 5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych       i edukacyjnych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 6. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia nauczania indywidualnego może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia i warunków miejsca, w którym organizowane są zajęcia indywidualnego nauczania.
 7. Dyrektor zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 8. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki               w dokumentacji przebiegu nauczania indywidualnego zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 9. Uczeń posiadający orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego może być zwolniony z obowiązku nauki drugiego języka obcego, na podstawie tego orzeczenia.
 10. Tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów gimnazjum wynosi   od 10 do 12 godzin.
 11. Tygodniowy wymiar zajęć indywidualnych dziecka należy realizować co najmniej           w ciągu 3 dni.
 12. Uczniom objętym nauczaniem indywidualnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnieniu im pełnego osobowego rozwoju, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia należy, w miarę możliwości zorganizować różne formy uczestniczenia w życiu szkoły, w szczególności umożliwić udział w zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach   i imprezach szkolnych.
 13. Dziecko objęte nauczaniem indywidualnym należy traktować jako ucznia szkoły.                                                                   W związku z powyższym należy:

1)   ująć ucznia w ewidencji odpowiedniej klasy w dzienniku lekcyjnym;

2)   klasyfikować i promować dziecko wraz z innymi uczniami danej klasy.

 1. Dla uczniów objętych nauczaniem indywidualnym zakłada się arkusze ocen  oraz osobny dziennik indywidualnego nauczania.
 2. Zapisy dotyczące nauczania indywidualnego zawarte w § 137 dotyczą uczniów w normie intelektualnej.
 3. Szczegółową organizacją nauczania indywidualnego w PG określa stosowna procedura.
 4. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić    do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia.
 5. Uczniowi, który realizuje nauczanie indywidualne poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

 

Ustalanie ocen klasyfikacyjnych

 

§ 137

 

 1. Przed klasyfikacją nauczyciele i wychowawcy mają obowiązek przypomnienia uczniom szczegółowych zasad ustalania ocen, a także warunków ich poprawiania.
 2. Wszelkie nieprzewidziane sytuacje związane z wewnątrzszkolnym ocenianiem, rozpatruje dyrektor i rada pedagogiczna na podstawie:
  1. ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami;
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych            (Dz. U. Nr 199, poz.2046 ze zmianami).
 3. Klasyfikowanie polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania. Klasyfikacja roczna przeprowadzana         jest zawsze przed ostatnim tygodniem kończącym zajęcia danego roku szkolnego klasyfikację zatwierdza Rada Pedagogiczna.
 4. Uczniowi z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczącemu się w gimnazjum ogólnodostępnym wydaje się świadectwo
  o odpowiednim symbolu.
 5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim      w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.
 6. Uczeń, który uzyskał średnią ocen 4,75 i co najmniej bardzo dobrą z zachowania otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.
 7. Uczeń klasy trzeciej, który uzyskał średnią 5,0 i wzorowe zachowanie otrzymuje nagrodę książkową.
 8. Uczniowie kl. I i II otrzymują Dyplom Wzorowego Ucznia w przypadku, gdy średnia ocen wynosi 5,0 i powyżej oraz otrzymali wzorową ocenę z zachowania.
 9. Za wzorową frekwencję uczniowie otrzymują dyplomy.
 10. Na trzy dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej należy wystawić oceny śródroczne i roczne.
 11. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 12. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia    w szkolnym planie nauczania.
 13. Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych odbywa się zgodnie       z zasadami określonymi w rozporządzeniu w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania       i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów     w szkołach publicznych.
 14. Roczna /śródroczna/ ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych              nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

§ 138

 

1.   W PG obowiązuje ocenianie śródroczne i roczne według średniej ważonej.

2.   O ocenie śródrocznej (z wyjątkiem wychowania fizycznego, plastyki, zajęć technicznych, muzyki i zajęć artystycznych) decyduje średnia ważona ocen otrzymanych w ciągu całego półrocza zgodnie ze wskazaniami tabeli przeliczeniowej.

3.   Ocenę roczną wystawia się na podstawie wszystkich ocen, które uczeń otrzymał w ciągu roku szkolnego w oparciu o wzór i tabelę, pkt 9 ust.1 i pkt 12.

4.   Ocenę osiągnięć uczniów wyraża się w skali stopniowej od 1 do 6, przy czym,                 w zależności od stosowanej kontroli wiadomości stopnie brane są z wagami 0,5; 0,3 i 0,2.

5.   Wagi ocen różnych form aktywności ucznia są następujące:

0,5 – prace klasowe, sprawdziany, laureaci, finaliści konkursów przedmiotowych (ocena w dzienniku – kolor czerwony),

0,3 – kartkówki , odpowiedzi ustne, dyktanda (ocena w dzienniku – kolor zielony),   

0,2 – prace domowe, aktywność na lekcji, konkursy, referaty, prowadzenie zeszytu, praca w grupach, prace dodatkowe (projekty, plakaty, prezentacje, albumy, itp.), (ocena  w dzienniku – kolor niebieski);

6.   Szczegółowe formy aktywności z danej wagi z poszczególnych przedmiotów znajdują się w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.

7.   Można stosować zabarwienia stopni w postaci „+” i „-” z wyłączeniem oceny niedostatecznej.

8.   Zasady przeliczania stopni na punkty:

1)   1      1 pkt                                                                                 

2)   2 -     1,75 pkt

3)   2       2 pkt

4)   2 +    2,5 pkt

5)   3 -     2,75 pkt

6)   3      3 pkt

7)   3 +   3,5 pkt

8)   4 -     3,75 pkt

9)   4       4 pkt

10) 4 +   4,5 pkt

11) 5 -     4,75 pkt

12) 5       5 pkt

13) 5 +   5,5 pkt

14) 6      6 pkt

9.   Wzór ustalający ocenę semestralną i końcową:

 

(suma stopni wagi 0,5) x 0,5 + (suma stopni wagi 0,3) x 0,3 + ( suma ocen wagi 0,2) x 0,2

(ilość stopni wagi 0,5) x 0,5 + (ilość stopni wagi 0,3) x 0,3 + (ilość ocen wagi 0,2) x 0,2

 

10. Do wzoru podstawiamy punkty otrzymane z poszczególnych ocen, przy czym przy ustalaniu wyniku za rok szkolny do wzoru podstawiamy wszystkie stopnie uzyskane przez ucznia w I i II półroczu z odpowiednimi wagami.

11. Za udział w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych szczebla rejonowego można uczniowi dodać do wzoru 0,50 pkt.

12. Uzyskane punkty zamienia się na oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcowe zgodnie       z tabelą:

 

WYNIK OTRZYMANY       Z WZORU

OCENA

do 1,59

niedostateczny

1,60 – 2,59

dopuszczający

2,65 – 3,59

dostateczny

3,60 – 4,59

dobry

4,60 – 5,59

bardzo dobry

5,60 i więcej

celujący

 

13. Kryteria na ocenę celującą śródroczną i roczną opracowane zostały w przedmiotowych zasadach oceniania.

14. Uczeń ma prawo w każdym półroczu do poprawy tylko jednego stopnia z wagi 0,5,        
a większej liczby stopni za zgodą nauczyciela danego przedmiotu. Wyższa z ocen staje się ostateczną.

15. Zasady poprawiania ocen:

1)   uczeń ma prawo do poprawy tylko jednego sprawdzianu, pracy klasowej                    w półroczu;

2)   poprawa pracy odbywa się w formie pisemnej lub ustnej (decyzja należy                   do nauczyciela) i powinna się odbyć w terminie 2 tygodni od oddania sprawdzonych   i ocenionych prac;

3)   ocenę poprawioną wpisuje się do dziennika lekcyjnego w formie: 3 /4;

4)   w przypadku dłuższej nieobecności usprawiedliwionej uczeń poprawia sprawdzian    w ciągu 2 tygodni od daty powrotu do szkoły;

5)   jeżeli uczeń jest nieobecny w dniu pisania sprawdzianu (pracy klasowej) – przy czym jest to nieobecność jednodniowa zalicza materiał sprawdzający w terminie jednego tygodnia;

6)   jeżeli uczeń korzysta z niedozwolonej pomocy w czasie pracy klasowej                   lub sprawdzianu pisemnego, to otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości       jej poprawy (w dzienniku podkreślona jedynka);

7)   w przypadku, gdy uczniowi brakuje 0,01 pkt do dolnej granicy punktów                   na określony stopień w tabeli przeliczeniowej, nauczyciel ustala ocenę klasyfikacyjną na korzyść ucznia.

16. Nauczyciele zobowiązani są do przedstawienia uczniom w pierwszym tygodniu zajęć szkolnych metod kontroli wiadomości z poszczególnych wag,  kryteriów oceniania         w stosunku do każdej formy aktywności ucznia.

17. Uczeń ma obowiązek dostarczenia usprawiedliwienia nieobecności w ciągu jednego tygodnia od dnia przyjścia do szkoły.

18. Przyjęcie w naszej szkole WZO opartego na ocenianiu uczniów w trzech kategoriach średniej ważonej oceny pozwala ujednolicić system oceniania z poszczególnych przedmiotów, a co za tym idzie stwarza przejrzystość przyjętego rozwiązania.

19. Uczeń w każdym etapie nauki może śledzić postępy w nauce (mówiąc językiem ucznia, co mu wychodzi).

20. System ten pozwala w sposób jednoznaczny wystawić ocenę śródroczną i roczną.

 

Egzaminy klasyfikacyjne

 

§ 139

 

  1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej  oceny klasyfikacyjnej          z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
  2. Przy ustaleniu 50% liczby godzin lekcyjnych opuszczonych przez ucznia bierze się pod uwagę fatycznie odbywające się zajęcia z danego przedmiotu, potwierdzone wpisem
   w dzienniku z uwzględnieniem tematyki zajęć tego przedmiotu.
  3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany/ nieklasyfikowana”.
  4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
  5. Za usprawiedliwione nieobecności uważa się:
   1. nieobecność spowodowaną przewlekłą chorobą potwierdzoną usprawiedliwieniem rodzica lub zaświadczeniem lekarskim;
   2. wyjątkowe sytuacje losowe;
   3. czasową niezdolność do nauki spowodowaną chorobą potwierdzoną pisemnym usprawiedliwieniem rodzica;
   4. inne sytuacje odpowiednio udokumentowane.
  6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Zgodę na egzamin klasyfikacyjny wyraża rada pedagogiczna.
  7. Egzamin klasyfikacyjny ma prawo zdawać również uczeń:
   1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;
   2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
  8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,      nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotów: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne. Egzamin klasyfikacyjny z tych przedmiotów ma formę egzaminu praktycznego.
  9. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
  10. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.
  11. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, i musi odbyć się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  12. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
  13. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
 2. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

14. Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych przygotowuje pytania i określa zakres materiału egzaminacyjnego.

15. Obowiązkiem nauczyciela jest pisemne powiadomienie ucznia i jego rodziców                 o wymaganiach egzaminacyjnych i terminie egzaminu oraz o składzie komisji egzaminacyjnej.

16. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

17. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów     –  rodzice ucznia.

18. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający      w szczególności:

1)   imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 - skład komisji;

2)   termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)   zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4)   wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

19. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia, a w przypadku egzaminu o charakterze ćwiczeń praktycznych informację o ich wykonaniu. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

20. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna      ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem sytuacji,       w której stwierdza się, że ocenę ustalono niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona   w wyniku egzaminu poprawkowego.

22. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego
w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora. Za ważne przyczyny uważa się przyczyny wymienione
w ust.5 pt.1-4.

23. Jeżeli uczeń nie przystąpi do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie,      bez usprawiedliwienia swojej nieobecności, to nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

 

                                                         Egzaminy poprawkowe

 

§ 140

 

   1. Ustalona przez nauczyciela ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
   2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał oceny niedostateczne, ma prawo zdawać egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
   3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, informatyki, zajęć technicznych                      oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
  W skład komisji wchodzą:
   1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
   2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
   3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z udziału  w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.          W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem        tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający        w szczególności:

1)   skład komisji;

2)   termin egzaminu poprawkowego;

3)   pytania egzaminacyjne;

4)   wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

7a.             Egzamin jest punktowany zgodnie ze skalą zawartą w § 120 ust.3.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego            w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 3. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej  i powtarza klasę,  z zastrzeżeniem ust. 12.
 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie          ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 5. Rada Pedagogiczna rozpatrując w/w przypadek bierze pod uwagę możliwości edukacyjne          ucznia i rozpatruje indywidualnie każdy przypadek.
 6. Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych reguluje stosowna procedura.

 

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych

 

§ 141

 

   1. Uczeń może ubiegać się o wyższą od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej         z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
   2. Odpowiednie zapisy znajdują się w  PZO dotyczące oceniania rocznego zgodnie              z zasadami średniej ważonej.
   3. W przypadku, gdy z tabeli przeliczeniowej wynika, że do oceny wyższej                       niż proponowana brakuje od  0,02 pkt  do  0,06 pkt,  uczeń może  poprawić roczną ocenę klasyfikacyjną, zaliczając pisemnie lub ustnie partię materiału określoną przez   nauczyciela danego przedmiotu.
   4. W przypadku wykorzystania poprawy zgodnie z ust.3 uczeń może skorzystać                   z dodatkowej formy poprawy oceny na zasadach ustalonych przez nauczyciela przedmiotu w porozumieniu z uczniem odnośnie zakresu materiału i formy jego zaliczenia.

5.   Uczeń może skorzystać z dodatkowej formy poprawy oceny pod następującymi warunkami:

  1. uczeń zaliczył z pozytywnym wynikiem  wszystkie sprawdziany pisemne;
  2. uczeń nie opuszczał zajęć bez usprawiedliwienia;
  3. uczeń zaliczył materiał na ocenę wyższą niż przewidywana.

 

Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen

klasyfikacyjnych zachowania

 

§ 142

 

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,     że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni                  po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie        z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. W skład komisji wchodzą:

1)   dyrektor szkoły jako przewodniczący komisji;

2)   wychowawca klasy;

3)   wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4)   pedagog;

6)   przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

7)   przedstawiciel Rady Rodziców.

4. Ustalona przez komisję roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)   skład komisji;

2)   termin posiedzenia komisji;

3)   wynik głosowania;

4)   ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

6. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadzony

z powodu nieprawidłowego trybu ustalania oceny

 

§ 143

 

   1. Uczeń lub jego rodzice mogą, w terminie nie później niż 2 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają,  że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie             z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2.   W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej       z zajęć edukacyjnych – przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości                 i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

3.   Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

4.   W skład komisji wchodzą:

1)   dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2)   nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3)   dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

5.   Nauczyciel, o którym mowa w ustępie 4 pkt 2), może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.   Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

7.  Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

8. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące        w skład komisji:

1)   w przypadku rocznej  oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

    1. skład komisji,
    2. termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2,
    3. zadania (pytania) sprawdzające,
    4. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu  z uczniem i jego rodzicami.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej      z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin  do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

Zespołowy projekt gimnazjalny

 

§ 144

 

1.   Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

2.   Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu   rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

3.   Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania  określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów                 lub wykraczać poza  te treści.

4.   Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela           i obejmuje  następujące działania:

1)   wybranie tematu projektu edukacyjnego;

2)   określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3)   wykonanie zaplanowanych działań;

4)   publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

5.   Warunki realizacji projektu edukacyjnego określa regulamin.

6.   Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.

7.   Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

8.   Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

9.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia                w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji tego projektu.

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum          w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

11. Do arkusza ocen dołącza się załącznik z informacją o udziale ucznia w gimnazjalnym projekcie edukacyjnym.

 

Tryb odwoławczy obowiązujący przy ocenianiu

niezgodnym z zasadami WZO

 

§ 145

 

1.   Uczeń lub grupa uczniów, którzy uważają, że są oceniani niezgodnie z zasadami WZO mogą złożyć skargę do Szkolnego Rzecznika Praw Ucznia.

2.   Złożona skarga jest opiniowana przez Rzecznika Praw Ucznia i przekazywana dyrektorowi gimnazjum.

3.   Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające i w ciągu 10 dni przedstawia rozstrzygnięcie.

4.   Od rozstrzygnięcia dyrektora szkoły przysługuje stronom odwołanie do Rady Pedagogicznej, która rozpatruje sprawę na najbliższym posiedzeniu rady.

 

Ewaluacja WZO

 

§ 146

 

   1. Prawo wyrażania opinii i wnioskowania o zmiany WZO przysługuje:

1)   Radzie Pedagogicznej;

2)   Zarządowi Samorządu Uczniowskiego;

3)   Radzie Rodziców.

2.   Projekt zmiany procedury oceniania z zajęć edukacyjnych przygotowuje komisja          ds. ewaluacji oraz zespoły przedmiotowe.

3.   Projekt zmiany procedury oceniania zachowania przygotowuje zespół wychowawców.

4.   Projekt innych zmian przygotowuje dyrektor szkoły z uwzględnieniem stanowiska wymienionych podmiotów.

5.   Rada Pedagogiczna dokonuje corocznej ewaluacji WZO.

Zasady przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum

 

§ 147

 

 1. Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w kl. III określa ustawa o systemie oświaty oraz rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego.

 

§ 148

 

Uczeń kończy gimnazjum

 1. Uczeń kończy gimnazjum:
  1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne  oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał pozytywne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
  2. ponadto jeżeli przystąpił do egzaminu.
 2. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,          o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu     z rodzicami.

 

ROZDZIAŁ X

ZASADY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI

 

§ 149

 

    1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.

2.   Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

3.   Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych zebrań tych organów.

4.   Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych zebraniach zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji    w terminie 7 dni.

5.   Wszystkie organy Szkoły zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich podjęcia.

 

§ 150

 

1.   Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:

    1. wychowawca klasy - w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi w danej klasie a uczniami tej klasy;
    2. pedagog szkolny - jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub konflikt    z uczniami dotyczy wychowawcy klasy;
    3. Szkolny Rzecznik Praw Ucznia – jeżeli prawa ucznia są naruszane;
    4. dyrektor - jeżeli decyzja pedagoga nie zakończyła konfliktu.

 

§ 151

 

 1. Od orzeczenia dyrektora może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego szkołę.
 2. Odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być ono jednak wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.
 3. W sytuacji konfliktu pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi dyrektor.
 4. W przypadkach nie rozstrzygnięcia sporu przez dyrektora, strony mogą odwołać się       do organu prowadzącego szkołę.
 5. Konflikt pomiędzy dyrektorem a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej    ze stron organ prowadzący szkołę.
 6. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły:

1)   postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor;

2)   w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania          do organu prowadzącego szkołę.

 

§ 152

 

 1. Dyrektor  powołuje koordynatorów między Radą Rodziców a Samorządem Uczniowskim  oraz Radą Pedagogiczną w osobie opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

2.   Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo decydować o całym procesie wychowania dziecka, również tym jego nurcie, który dokonuje się w szkole. Nie mogą jednak ingerować w działania szkoły w zakresie wprowadzenia ucznia w kontakty społeczne oraz rozwijania jego wiedzy i umiejętności, nie mogą ograniczać wymagań dyscyplinarnych, które wychowawcy klas lub dyrektor zmuszeni są postawić uczniom ze względu                     na zachowanie ładu społecznego.

3.   Rodzice mają prawo do wyrażenia opinii na temat pracy szkoły organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 

§ 153

 

 1. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

1)   dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem              a rodzicem;

2)   wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego;

3)   dba o przestrzeganie  postanowień zawartych w statucie, w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.

2.   W sprawach spornych dotyczących uczniów ustala się co następuje:

1)   uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za  pośrednictwem przewodniczącego samorządu klasowego;

2)   przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z opiekunem samorządu przedstawia sprawę wychowawcy klasy, który rozstrzyga sporne kwestie;

3)   sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do dyrektora, którego decyzje są ostateczne.

3.   Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady Pedagogicznej zachowując ustalenia zawarte w regulaminie tego organu.

4.   Dyrektor wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jego wychowanków.

 

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 154

 

 1. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
 2. Zasady postępowania w sprawie uchylenia statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.
 3. Regulaminy określające działalność organów szkoły, jak też regulaminy wynikające        z celów i zadań nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego statutu, jak również          z przepisami  wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.
 4. Dyrektor  po trzech lub pięciu nowelizacjach niniejszego statutu publikuje  jego tekst jednolity.
 5. W przypadku, gdy uchwała jest obszerna i zawiera bardzo dużą ilość zmian, wtedy dyrektor może ogłosić  jednolity tekst statutu.

 

§ 155

 

Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną w PG w Gidlach

 

§ 156

 

Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia uchwały.

 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

 

Załącznik nr 1 Program wychowawczy.

Załącznik nr 2 Regulamin dyżurów nauczycielskich.

Załącznik nr 3 Procedura dotycząca organizowania wycieczek szkolnych.

Załącznik nr 4 Regulamin Rady Pedagogicznej.

Załącznik nr 5 Regulamin Rady Rodziców.

Załącznik nr 6 Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Załącznik nr 7 Program Profilaktyki.

Załącznik nr 8 Procedura realizacji godzin do dyspozycji Dyrektora wynikających z art. 42 KN

Załącznik nr 9 Procedura udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Załącznik nr 10 Procedura kontroli realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego.

Załącznik nr 11 Karta informacyjna o zachowaniu ucznia.

Załącznik nr 12 Karta samooceny ucznia.

Załącznik nr 13 Zbiorczy arkusz informacyjny.

Załącznik nr 14 Wzór protokołu z przebiegu egzaminu klasyfikacyjnego.

Załącznik nr 15 Wzór protokołu z przebiegu egzaminu poprawkowego.

Załącznik nr 16 Wzór protokołu z przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego.

Załącznik nr 17 Wzór protokołu z prac komisji weryfikującej ocenę z zachowania

Załącznik nr 18 Wzór protokołu z prac komisji weryfikującej roczną ocenę klasyfikacyjną

 

SPIS TREŚCI/????

Dział I Postanowienia ogólne …………………………………………………………….            2

Rozdział 1 Nazwa Szkoły i inne informacje o Szkole……………………………………. 2

Rozdział 2 Cele i zadania Szkoły ………………………………………………………...            3

Dział II Organy Szkoły …………………………………………………………………...           6

Rozdział 1 Zagadnienia podstawowe …………………………………………………….           6

Rozdział 2 Dyrektor Szkoły ……………………………………………………………...  7

Rozdział 3 Rada Pedagogiczna ………………………………………………………..…            10

Rozdział 4 Rada Rodziców ………………………………………………………………            12

Rozdział 5 Samorząd Uczniowski ………………………………………………………. 13

Dział III Organizacja Szkoły ……………………………………………………………..            14

Rozdział 1 Planowanie działalności Szkoły ……………………………………………... 14

Rozdział 1a Dokumentacja przebiegu nauczania ………………………………………... 18

Rozdział 2 Formy prowadzenia działalności dydaktyczno – wychowawczej …………...            22

Rozdział 3 Program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów

oraz potrzeb danego środowiska ………………………………………………………… 25

Rozdział 4 Organizacja wewnątrzszkolnego wsparcia dla ucznia ………………………. 26

Rozdział 5 Działalność pozalekcyjna szkoły ……………………………………………. 33

Rozdział 6 Biblioteka szkolna ……………………………………………………………            34

Rozdział 7 Świetlica szkolna ……………………………………………………………. 36

Dział IV Nauczyciele i inni pracownicy szkoły …………………………………………. 37

Rozdział 1 Zagadnienia podstawowe …………………………………………………….           37

Rozdział 2 Zakres zadań nauczycieli – przepisy ogólne ………………………………… 38

Rozdział 3 Zakres zadań wychowawcy ………………………………………………….            40

Rozdział 4 Zakres zadań pedagoga szkolnego …………………………………………...            41

Rozdział 5 Logopeda szkolny …………………………………………………………....            43

Rozdział 6 Koordynator szkolny ds. bezpieczeństwa ........................................................ 44

Rozdział 7 Doradca zawodowy …………………………………………………………. 44

Dział V Uczniowie ……………………………………………………………………….            46

Rozdział 1 Zasady rekrutacji uczniów …………………………………………………... 46

Rozdział 2 Nauka języków obcych ……………………………………………………....            47

Rozdział 3 Nauka religii ……………………………………………………………….... 47

Rozdział 4 Szkolny Rzecznik Praw Ucznia. Prawa i obowiązki ucznia ………………… 48

Rozdział 5 Nagrody i kary ………………………………………………………………. 53

Rozdział 6 Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia ........................... 55

Rozdział 7 Obowiązek szkolny .........................................................................................             57

Dział VI Wewnątrzszkolny system oceniania …………………………………………... 58

Rozdział 1 Założenia ogólne …………………………………………………….………  58

Rozdział 2 Zasady oceniania ……………………………………………………………. 59

Rozdział 3 Zasady informowania o wymaganiach edukacyjnych ………………………. 62

Rozdział 4 Informowanie rodziców o ocenach …………………………………………..            63

Rozdział 5 Sposoby sprawdzania wymagań edukacyjnych ……………………………...            63

Rozdział 6 Bieżące ocenianie …………………………………………………………… 64

Rozdział 7 Ocena zachowania ucznia …………………………………………………… 65

Rozdział 8 Śródroczne klasyfikowanie …………………………………………………. 71

Rozdział 9 Ocenianie uczniów posiadających opinie lub orzeczenie Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznej ……………………………………………………......  73

Rozdział 10 Ustalanie ocen klasyfikacyjnych …………………………………………... 76

Rozdział 11 Egzaminy klasyfikacyjne …………………………………………………..  80

Rozdział 12 Egzaminy poprawkowe ……………………………………………………. 81

Rozdział 13 Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen

klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych …………………………………………………. 82

Rozdział 14 Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen

klasyfikacyjnych z zachowania ………………………………………………………….  83

Rozdział 15 Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadzony z powodu

nieprawidłowego trybu ustalania oceny ............................................................................             84

Rozdział 15a Zespołowy projekt gimnazjalny …………………………………………..  85

Rozdział 16 Tryb odwoławczy obowiązujący przy ocenianiu niezgodnym 

z zasadami WSO ………………………………………………………………………… 85

Rozdział 17 Ewaluacja WSO ............................................................................................. 86

Rozdział 18 Zasady przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum …            86

Rozdział 19 Przepisy dotyczące egzaminu ……………………………………………… 93

Dział VII Zasady rozwiązywania sporów między organami ............................................. 95

Dział VIII Postanowienia końcowe ………………………………………………………           97

Wykaz załączników ……………………………………………………………………... 98

 

 Załącznik nr 17

PROTOKÓŁ

z prac komisji weryfikującej ocenę z zachowania

 

Komisja egzaminacyjna w składzie:

Przewodniczący ……………………………………………………………………………………

Egzaminator ………………………………………………………………………………………..

Członkowie:

 1. Wychowawca klasy ……………………………………………………………………………
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie ………………………………………………..
 3. Pedagog ………………………………………………………………………………………...
 4. Psycholog ………………………………………………………………………………………
 5. Przedstawiciel SU ……………………………………………………………………………...
 6. Przedstawiciel Rady Rodziców ………………………………………………………………...

przeprowadziła w dniu ………………………………………………… weryfikację oceny           z zachowania ucznia ..……………………………………………………………………………   z klasy ……………………………………………………………………………………………...  w roku szkolnym …………………………………………………………………………………...

 

Komisja ustaliła ocenę z zachowania:……………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Termin posiedzenia komisji ………………………………………………………………………..

 

Wynik głosowania …………………………………………………………………………………

 

Uzasadnienie ustalonej oceny zachowania ……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

 

Podpisy członków Komisji                                                                           Przewodniczący

……………………………                                                                                                            

……………………………                                                              ………………………………

……………………………

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 12

………………………………

data

 

Karta samooceny ucznia

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………….

Rok szkolny ………………………….                    Semestr …………………………….

Klasa …………………….

 

Wymienione kategorie

Punktacja

5

4

3

2

1

0

I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

 

 

 

 

 

 

 

II Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

 

 

 

 

 

 

III Dbałość o honor i tradycje szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

IV Dbałość o piękno mowy ojczystej

 

 

 

 

 

 

 

V Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

 

 

 

 

 

 

VI Godne, kulturalne zachowanie się w szkole  i poza nią.